ARHIVĂ   > >   2014 - Vol. 44

NASTASIA SACA , MARIA GEORGESCU


Rezumat

Comportarea cimenturilor mixte, cu adaos de filer calcaros, în medii corozive reprezintă un aspect important pentru aprecierea durabilităţii betoanelor preparate cu astfel de cimenturi, având un factor de clincher redus – materiale de interes, din punct de vedere economic şi ecologic. Lucrarea prezentă aduce informaţii cu privire la comportarea cimenturilor mixte, cu 10-40% filer calcaros cu suprafeţe specifice diferite (4600 cm2/g, respectiv, 7000 cm2/g) în contact cu o soluţie de MgSO4 5%, timp de 60...580 zile.

Prin difracţie de raze X (XRD), microscopie electronică (SEM) şi EDAX au fost obţinute informaţii care permit formularea unor posibile interacţii care au loc între matricea liantă şi soluţia sulfatică. Prin astfel de interacţii se formează compuşi de tipul etringit, ghips şi brucit. Procesele se desfăşoară progresiv de la suprafaţa probelor către interiorul acestora, ceea ce determină apariţia unor diferenţe compoziţionale şi structurale între cele două zone. Acţiunea corozivă a soluţiei de MgSO4 se concretizează şi prin scăderea importantă a rezistenţelor mecanice la termene lungi de expunere a mortarelor (580 zile). Utilizarea unui calcar cu fineţe ridicată (7000 cm2/g) influenţează favorabil comportarea în mediu sulfatic, ca urmare a unei compactităţi mai mari pe care o asigură.

Cuvinte cheie

filer calcaros, coroziune sulfatică, rezistență mecanică, difracție XR SEM

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

5-16

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIA GHEORGHE, NASTASIA SACA, LIDIA RADU, RACHILA IEREMIE


Rezumat

Articolul conţine date experimentale referitoare la utilizarea nămolului anorganic din industria hârtiei (IS) ca materie primă secundară, de substituţie a cimentului şi a nisipului fin în beton. Valorificarea nămolului anorganic, IS, în beton, ca substituient parţial al cimentului a fost susţinută de potenţialul puzzolanic evaluat experimental prin metoda solubilizării aluminosilicaţilor din nămol la pH=12 şi prin evoluţia rezistenţei la compresiune. Betoanele cu adaos de nămol anorganic din industria hârtiei au fost caracterizate prin evoluţia în timp a caracteristicilor următoare: absorbţia de apă, variaţia dimensională, rezistenţele mecanice şi proprietăţile de mediu (prin test de lixiviere pe probe monolitice). Evoluţia caracteristicilor fizico-mecanice sugerează că nămolul anorganic poate fi utilizat în beton ca substituient al nisipului fin în proporţie de până 50% şi /sau ca substituient al cimentului până la maximum 20 %. Proprietăţile de mediu evaluate prin testul de lixiviere pe probe monolit, din betonul cu cel mai mare conţinut de IS, au indicat că metalele grele Pb, Cr şi Cu prezintă o tendinţă de diminuare a solubilizării în timp, după o curbă logaritmică.

Cuvinte cheie

deșeu din industria hârtiei, puzzolană, beton, lixiviere, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

17-24

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MARIN AMĂREANU


Rezumat

Investigaţiile sugerate de obiectul acestei lucrări sunt focalizate pe calculul presiunii de confinare, în cazul unor elemente structurale din beton cu secţiune circulară, şi a efortului efectiv de compresiune lateral la starea limită ultimă (SLU) datorat confinării acestor elemente cu ţesătură din fibre de carbon. De asemenea, lucrarea se referă la executarea şi consolidarea elementelor structurale din beton prin confinare cu ţesătură din fibre de carbon, astfel încât în urma solicitărilor lor în vederea obţinerii rezistenţelor mecanice, valorile acestora să fie comparabile cu cele obţinute din calcul.

Cuvinte cheie

beton confinat, rezistență mecanică, calcule de proiectare

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

25-35

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

WENZHONG ZHENG, BAIFU LUO, SHUANG LU


Rezumat

This paper presents the effect of temperature on mechanical properties of reactive powder concrete (RPC) at elevated temperatures. The influences of temperatures, polypropylene (PP) fibre and steel fibre content, hold time, dimension of specimens and explosive spalling were investigated. The microstructure of RPC was identified by scanning electron microscope (SEM). The experimental results show that adding 2% steel fibres and 0.2% PP fibres can prevent explosive spalling and significantly increase compressive and tensile strengths of RPC. PP fibre and steel fibre content played an important role in failures modes, explosive spalling, compressive strength and tensile strength. Cube compressive strength decreases at 100°C, increases between 200 and 500°C, and decreases beyond 600°C. Tensile strength decreases at 200°C, increases from 200 to 300°C, and decreases beyond 300°C. Pores and small channels created are beneficial for mitigating the explosive spalling at elevated temperatures.

Cuvinte cheie

temperatură ridicată, beton cu pulberi reactive, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

36-45

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KSENIJA JANKOVIC, ANDJELIJA ILIC, MARKO STOJANOVIC


Rezumat

The investigation of posibilities of concrete structure modification by silica fume to improve concrete properties was presented in this report. Percentage of silica fume in regard to cement varied between 0% and 20%. Concrete was cured as follows: in water, steam – curing regime at +60oC and +90oC. The results of the compressive and tensile strength, freeze / thaw resistance with de-icing salts, and depth of penetration of water under pressure.

Cuvinte cheie

silice ultrafină, regim de întărire cu abur, durabilitate beton

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

46-53

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ANDREI TIBERIU CUCURUZ, ECATERINA ANDRONESCU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ANDREIA ILIE


Rezumat

Scopul prezentului studiu a fost acela de a îmbunătăţi cunoştinţele în domeniul materialelor compozite pe bază de poli(metacrilat de metil) (PMMA) şi dioxid de siliciu (SiO2). În acest sens, au fost utilizate două tipuri de silice: i) una sintetizată in situ prin metoda sol-gel şi ii) silice comercială. În ambele cazuri, matricea polimerică a fost obţinută prin polimerizare radicalică.

Materialele obţinute au fost caracterizate din punct de vedere fazal prin difracţie de raze X (XRD) şi spectroscopie IR cu transformată Fourier (FT-IR) iar din punct de vedere morfologic şi al compatibilităţii dintre faze prin microscopie electronică de baleiaj (SEM).

Rezultatele au arătat că formarea in situ a reţelei de silice este preferată adiţiei celei comerciale deoarece permite o mai bună compatibilitate între compuşii organici şi anorganici.

Cuvinte cheie

poli(metil metacrilat), silice, material compozit, aplicații dentare

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

54-59

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

SORIN ION JINGA


Rezumat

Articolul prezintă o analiză a condiţiilor de creştere a monocristalelor de LiF în scopul stabilirii parametrilor principali care condiţionează calitatea monocristalului. Pe daza datelor experimentale s-au stabilit corelaţii între condiţiile de creştere şi calitatea monocristalelor utilizate ca madii active sau comutatoare Q. S-a obţinut o funcţie de dependenţă între lungimea monocristalelor considerată ca fiind proprietatea de bază şi variabilele independente ale procesului de creştere.

Cuvinte cheie

fluorură de litiu, materiale optice, puritate înaltă, comutator Q

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

60-65

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ANDREIA ILIE, ECATERINA ANDRONESCU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ANDREI TIBERIU CUCURUZ


Rezumat

În lucrarea de faţă s-a studiat eliberarea albastrului de metilen dintr-un material compozit de tip colagen-hidroxiapatită.

Cuvinte cheie

hidroxiapatită, colagen, eliberare medicament, albastru de metilen

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

66-73

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

CRISTIAN MATEI, CRISTINA ILEANA COVALIU, BOGDAN ŞTEFAN VASILE, DANIELA BERGER


Rezumat

Nanoparticulele de oxid de ceriu s-au obţínut prin două tehnici neconvenţionale de sinteză, descompunerea termică a unui precursor pe bază de tartrat şi metoda microemulsiilor inverse. Precursorul de tip tartrat s-a caracterizat prin spectroscopie FTIR şi analiză termică, iar proba rezultată după îndepărtarea microemulsiei, prin difracţie de raze X. Precursorii au fost calcinaţi la 500°C, 3h, în aer şi nanopulberile oxidice au fost investigate prin difracţie de raze X, microscopie electronică în transmisie şi difracţie de electroni pe arie selectată. Proba de oxid de ceriu obţinută prin descompunerea precursorul de tip tartrat se prezintă sub formă de nanoparticule cu dimensiuni între 6 şi 12 nm, cu o uşoară tendinţă de aglomerare, având o suprafaţă specifică de 28 m2/ g, în timp ce proba sintetizată prin metoda microemulsiilor inverse este constituită din nanoparticule cu dimensiunea medie de 6 nm, cu o distribuţie îngustă a dimensiunilor şi o suprafaţa specifică mai mare, 68 m2/ g.

Cuvinte cheie

nanoparticule de oxid de ceriu, microemulsie inversă, descompunere termică, precursor de tip tartrat

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

74-78

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CRISTIAN ANDRONESCU, VICTOR FRUTH, ENIKÖ VOLCEANOV, RAREŞ SCURTU, CORNEL MUNTEANU, MARIA ZAHARESCU


Rezumat

Pulberea de galat de lantan dopat simultan cu Sr2+ şi Mg2+, preparată prin metoda Pechini modificată folosind alcoolul polivinilic (PVA) drept poliol, a fost densificată folosind tehnica activării în câmp de microunde la 2,45 GHz pentru a obţine electroliţi denşi şi stabili folosiţi în alcătuirea pilelor de combustie cu electroliţi solizi cu operare la temperaturi intermediare (IT-SOFC). Comportamentul termic al precursorilor a fost investigat prin analiză termică diferenţială şi termogravimetrie (DTA/TGA). Pulberile şi probele sinterizate au fost caracterizate folosind microscopia electronică cu baleaj şi analiza dispersiei energiei cu raze X (SEM-EDAX), difracţie de raze X (XRD) şi spectroscopie în infraroşu (FT-IR). Au fost de asemenea evaluate coeficientul de expansiune termică (TEC) şi conductivitatea ionică a probelor sinterizate. Au fost obţinute probe fine, omogene şi cu densitate ridicată, constituite din faza LSGM apropape pură, după sinterizarea la 14000C pentru perioade scurte de timp în câmp de microunde. Folosind activarea în câmp de microunde, datorită încălzirii volumetrice in situ, procesul de sinterizare este specific şi instantaneu, determinând la o cinetică mai rapidă comparativ cu metoda convenţională (cuptor electric). Folosind un program optimizat de sinterizare a fost obţinută o microstructură fină şi compactă a probelor.

Cuvinte cheie

electroliți solizi, LSGM, tehnica microunde, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

79-87

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MARIA SONMEZ, DENISA FICAI, ANTON FICAI, LAURENŢIA ALEXANDRESCU, GEORGETA VOICU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

În această lucrare, este descrisă tehnologia de obţinere a unor compozite pe bază de polipropilenă armate cu fibre de sticlă (FS) funcţionalizate. În prima etapă, fibrele de sticlă au fost funcţionalizate prin hidroliză / condensare cu (3-aminopropil) trimetoxisilan ca agent de funcţionalizare şi apoi, în etapa a doua, aceste materiale au fost amestecate intr-un malaxor Brabender la 180oC cu polipropilena izotactică. Compozitele obţinute au fost caracterizate din punct de vedere morfologic şi structural prin difracţie de raze X, spectroscopie în infraroşu şi microscopie electronică de baleiaj. Pe baza rezultatelor obţinute se poate concluziona că funcţionalizarea fibrelor de sticlă duce la o mai bună interacţiune fibră de sticlă - polimer, fibrele de sticlă fiind acoperite de un film de polipropilenă - PP.

Cuvinte cheie

fibre de sticlă, compozite polimerice, funcționalizare fibre sticlă

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

88-94

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

TIBERIU PASCU, DAN GEORGESCU


Rezumat

Determinarea nivelurilor de performanţă ale materialelor de reparaţie a betonului trebuie să se bazeze pe cercetarea experimentală. Aceasta trebuie să urmărească, pe de o parte, testarea individuală a proprietăţilor diverselor materiale de reparaţie a betonului şi, pe de altă parte, testarea proprietăţilor sistemelor de reparaţie a betonului, alcătuite din materialele individuale anterior testate, în special în cazul unor aplicaţii particulare. În lucrare se prezintă în special metodele de încercare a sistemului şi rezultatele cercetărilor experimentale efectuate.

Cuvinte cheie

beton, sisteme de reparație, metode de încercare

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

103-108

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KESTUTIS BALTAKYS, TADAS DAMBRAUSKAS, RAIMUNDAS SIAUCIUNAS, ANATOLIJUS EISNAS


Rezumat

The parameters of α-C2SH hydrothermal synthesis from a non-stoichiometric composition of CaO and SiO2·nH2O mixtures (the molar ratio CaO/SiO2 = 1.75) in unstirred suspensions were determined and a sequence of intermediary compounds formation was examined and explained. It was evidenced that α-C2SH is formed already after 4 h of hydrothermal treatment at 2000C. However, together with this compound a fair amount of some intermediary compounds (C-S-H(I) and C-S-H(II)) are formed. It was determined that after 24 h of hydrothermal treatment, α-C2SH starts to recrystallized into kilchoanite which dominates in the products after extending the duration (48-72 h) of synthesis.

Cuvinte cheie

α-C2S hidrat, C - S - H, sinteză hidrotermală

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

109-115

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DOREL RADU, CORINA MITU


Rezumat

Formarea şi proprietăţile compuşilor oxidici sunt determinate de factori intrinseci (ai reactanţilor) şi extrinseci (condiţiile de reacţie). Reacţiile de formare se caracterizează cu o serie de funcţii termodinamice. În lucrare se pune în evidenţă corelaţia dintre energia liberă de formare Gibbs, respectiv, energia de reacţie şi bazicitatea oxizilor reactanţi, evaluată prin ponderea bazicităţii, pB, în %, în sistemul CaO - SiO2.

Totodată, pentru o serie de proprietăţi (interacţia cu apa, gradul de hidratare, rezistenţa mecanică la compresiune, contracţia) ale unor constituenţi mineralogici ai clincherului de ciment portland se evidenţiază interdependenţa acestora cu bazicitatea.

Cuvinte cheie

bazicitate, energie liberă de reacție standard, proprietăți compuși oxidici, propritetăți clincher

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

116-123

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MIHAI EFTIMIE, IOANA ŢACU


Rezumat

Experimentele noastre privind recuperarea deşeurilor de sticlă rezultate din tuburi catodice - CRT, s-au concentrat pe proiectarea de compoziţii de vitroceramici din deşeuri de sticlă cu posibile utilizări în materiale compozite. Reţetele au fost calculate utilizând cât mai mult posibil deşeuri, folosind diferiţi agenţi de nucleaţie şi procente diferite ale acestora, în acest studiu prezentându-se influenţa ZrO2. Raportul sticlă CRT pentru părţile componente gât:con:panou frontal folosit a fost 5:30:65%, identic cu cel din CRT. S-au determinat următoarele proprietăţi fizico-mecanice: densitatea, porozitatea, absorbţia, dilatarea termică, stabilitatea hidrolitică. Pentru caracterizarea din punct de vedere compoziţional şi microstructural au fost efectuate analize de difracţie cu raze X şi determinări de microscopie electronică de baleiaj, evidenţiind influenţa agentului de nucleaţie şi a temperaturii de tratament termic asupra proprietăţilor vitroceramicii.

Cuvinte cheie

vitroceramică, tub catodic, deșeu compozite

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

124-130

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

GEORGETA VELCIU, ALINA MELINESCU, VIRGIL MARINESCU, VICTOR FRUTH, RAREŞ SCURTU, MARIA PREDA


Rezumat

S-au studiat patru compoziţii în care CeO2variază de la 85-90%, restul fiind SrO, CaO sau Y2O3 combinaţi câte doi sau trei. Amestecurile au fost omogenizate în mediu umed timp de 10 ore. După uscare pulberile obţinute au fost supuse analizelor termice care au arătat că, în procesul de măcinare, apar modificări chimice. Pe probele sinterizate la temperaturile de 1350 şi 14000C s-au determinat densităţile aparente şi relative acestea din urmă, pentru cele patru probe, fiind cuprinse între 79 şi 92%. Componentul mineralogic principal prezent în probele tratate termic în intervalul 1300-14000C, determinat prin difracţie de raze X, este o soluţie solidă cu structură de tipul fluorină specifică CeO2. În unele probe s-au mai identificat SrCeO3 şi CaY4O7 compuşi rezultaţi prin reacţii în fază solidă şi două soluţii solide de tipul SrCe0,85Y0,15O2,95 şi (Ce,Y)2O3.

Textura probelor a fost studiată prin microscopie electronică, probele fiind caracterizate prin granule rotunjite de diferite dimensiuni sau aciculare. Măsurătorile electrice efectuate au arătat că trei dintre probe au o comportare corespunzătoare electroliţilor solizi utilizabili pentru celulele SOFC-IT.

Cuvinte cheie

electroliți solizi, LSGM, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

131-140

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LAVINIA POPESCU, FLORIAN ZAMAN, ENIKÖ VOLCEANOV, MARIANA ENE, MIHAELA ULMANU, ILDIKO ANGHER


Rezumat

Elaborarea unei metodologii de analiză care să cuprindă identificarea aspectelor semnificative privind utilizarea zgurii provenite de la elaborarea oţelului prin metalurgia secundară în agricultură prin ameliorarea solurilor acide, conduce la „eliminarea” termenului de „deşeu”, pus asupra zgurii LF şi transformarea acestuia într-un subprodus util şi prietenos cu mediul. Lucrarea analizează comparativ trei surse generatoare de zguri LF:

1) un producător de oţel destinat fabricaţiei de material pentru industria energetică (sursa 1);

2) un producător de oţel mediu aliat destinat fabricaţiei de material rulant feroviar (sursa 2);

3) un producător de oţel sub formă de semifabricate lungi (sursa 3).

Fiecare din aceste surse (companii) prezintă caracteristici specifice de fabricaţie a oţelului şi de depozitare a zgurilor LF, care au fost investigate în lucrare în încercarea de valorificare a lor ca resurse secundare pentru obţinerea unor materiale destinate ameliorării solurilor acide.

Cuvinte cheie

management de mediu, reciclare, zguri de furnal, ameliorare soluri acide

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

141-147

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ABDELAALI RAHMOUNI, ABDERRAHIM BOULANOUAR, MOHAMED BOUKALOUCH, ABDERRAHIM SAMAOUALI, YVES GERAUD, JAMAL SEBBANI


Rezumat

Physical properties of rocks are measured and analyzed, and their relationships are discussed in this paper. Permeability and mercury porosimetry methods, porosity, and pore size distribution are determined. Furthermore, bulk and particle densities of rocks are determined. The morphology of the porous medium has been approached by mercury porosimetry which gives an appearance to the pore distribution of the material. The permeability of a variety of natural materials is characterized using a relatively new laboratory apparatus. Permeability and porosity are in close relation, and it could be assumed that its relationship is linear, i.e., with increasing porosity, permeability increases as well. This relationship is influenced by other rock properties, such as the amount of open and closed pores within the rock sample, size, and distribution of pores. From this point of view, it is necessary to study these physical properties of natural materials as well, because this enables an overall analysis of rocks and their possible use for construction.

Cuvinte cheie

roci, permeabilitate, porozitate, densitate în vrac

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

147-152

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

Y.EL RHAFFARI, M. HRAITA, A. SAMAOUALI, M. BOUKALOUCH, Y. GERAUD


Rezumat

This paper presents a study on the thermal and petrophysical characteristics of porous calcarenites, sampled from a quarry located near the historical monument of Chellah (Rabat).

We measured the thermal conductivity using box method and Thermal Conductivity Scanner (TCS). The sample’s thermal conductivity map generated by exploiting the values produced by (TCS), gives a clear view of the thermal heterogeneity of the studied rock.

The measurement of mercury intrusion porosimetry shows two porous networks (macropores and micropores); the value of porosity is between 16,52% and 34,9%. We have also found that porosity is one of the main parameters that control the transfer of heat in the calcarenites of Rabat.

Cuvinte cheie

calcarenite, conductivitate termică, monument istoric

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

153-159

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MIHAI BRATU, OVIDIU DUMITRESCU, OVIDIU VASILE, ALINA CONSTANTIN (CRISTEA), MARCELA MUNTEAN


Rezumat

Zgomotul este un complex de sunete fără un caracter periodic, care afectează starea psihologică şi biologică a oamenilor şi a altor organisme din natură. În această lucrare sunt prezentate cercetări privind proprietăţile fonoabsorbante ale unor noi tipuri de materiale compozite ecologice, care au la bază utilizarea ca material de armare a unor diverse deşeuri, care pot afecta mediul înconjurător. Capacitatea de absorbţie a sunetului pentru noile compozite variază în funcţie de proporţia deşeurilor utilizate. Este prezentat coeficientul de absorbţie pentru fiecare probă, care depinde de porozitatea materialului compozit obţinut, datorat interfeţei dintre matrice şi agentul de armare.

Cuvinte cheie

proprietăți fonoabsorbante, deșeuri, coeficienți de absorbție, porozitate interfață

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

160-168

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ADRIAN STROIA, CRISTINA ILEANA COVALIU, CRISTIAN CĂPITĂNESCU, GABRIELA GEORGESCU, IOANA JITARU


Rezumat

This paper deals with the synthesis of a Ni/Ag based nanomaterial which was achieved using granular macroporous silver (support) – nickel carboxylate - benzyl alcohol system. The as-prepared product was characterized by the techniques: Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR), Transmission Electron Microscopy (TEM), Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and magnetization measurements. The material has ferromagnetic properties due to the nickel content and could be suitable for electrochemical and / or catalytic uses.

Cuvinte cheie

argint macroporos, carboxilat de nichel, nanomaterial, Ni/Ag

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

169-178

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MIHAELA NORIŞOR, EDUARD MINCIUC, ROXANA PĂTRAŞCU, GEORGE DARIE, DIANA TUTICĂ


Rezumat

Obiectivul lucrării constă în optimizarea integrării proceselor de captare a CO2 post-combustie prin absorbţie chimică în cadrul tehnologiei de ardere a cărbunelui în strat fluidizat circulant (ASFC) cu aplicare directă în industriile sticlei şi cimentului. Se compară efectele utilizării aminelor primare (MEA) şi terţiare (TEA), pentru reducerea consumului energetic aferent procesului de regenerare, menţinând o eficienţă de peste 85% a procesului de captare a CO2. Lucrarea se bazează atât pe realizarea unui studiu experimental utilizând instalaţia de ardere în strat fluidizat circulant cât şi pe rezultatele obţinute în urma simulării procesului de captare a CO2 post-combustie utilizând programul HYSYS 3.2.

Cuvinte cheie

electroliti solizi, LSGM, microunde, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

179-188

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

SORINA STROE, VLAD NAICU, ION PĂTRAŞCU


Rezumat

Obiectivul central al cercetării a fost evaluarea potenţialului PRF-ului în regenerarea osoasă a defectului osos parodontal. Utilizarea gelului trombocitar pentru îmbunătăţirea regenerării osoase este o tehnică recentă în chirurgia orală şi implantologie. În acest studiu, cu ajutorul cazuisticii am evaluat acţiunea locală a PRF-ului în combinaţie cu grefa autogenă şi alogrefa osoasă liofilizată pentru îmbunătăţirea regenerării osoase în defectul osos parodontal.

Studiul personal a fost realizat pe cinci (5) subiecţi cu defecte osoase parodontale variabile ca dimensiune. A

Cuvinte cheie

gel plachetar, defecte periodontale, regenerare osoasă

SORINA STROE, VLAD VASILESCU, CLAUDIU CĂLIN, ION PĂTRAŞCU


Rezumat

Ipoteza de lucru privind interacţiunea biomaterial de adiţie - ţesutul osos periimplantar a stat la baza ideii că biomaterialele de adiţie actuale pe bază de ceramici şi/sau colagen formează la interfaţă os de novo, sunt biocompatibile şi biointegrabile. Din acest punct de vedere a fost analizat care din produsele evaluate are rata de succes clinică cea mai mare şi se apropie de standardul de aur - osul autogen. Caracteristicile cantitative şi calitative, determinabile din punct de vedere histologic ale procesului de regenerare osoasă, secundar aplicării unui transplant autogen, respectiv a diferitelor tipuri de biomateriale de adiţie, sunt reflectate de reactivitatea biologică a fiecărui implant în parte şi de reactivitatea organismului. Rezultatele investigaţiilor osteoscintigrafice, necesare expunerii dinamicii procesului de osteogeneză, sunt utile atunci când se corelează cu rezultatele histologice, respectiv cu integrarea implantului şi cu formarea de ţesut osos nou. Procesul de „osteostimulare“ apare atunci când o substanţă implantată influenţează procesul de osteoreparaţie, inducând astfel formarea de ţesut osos la nivelul defectul parodontal osos. Astfel, a fost realizat un studiu experimental prin care a fost testată capacitatea unor biomateriale de adiţie de a induce formarea de os de novo, utilizând ca metodă de analiză a osteointegrării microscopul electronic de baleiaj şi spectroscopia EDS.

Cuvinte cheie

EDX, biomineralizare, osteointegrare

RADU CONSTANTIN VOINIŢCHI, VIOREL CRĂCIUN, CONSTANTIN DORINEL VOINIŢCHI, ALINA BĂDĂNOIU, GEORGETA VOICU


Rezumat

În vederea îmbunătăţirii proprietăţilor agregatelor din betoane reciclate acestea s-au supus unui tratament termomecanic efectuat într-un cuptor electric cu muflă şi ulterior într-un aparat Los Angeles. Acest tratament simulează condiţiile de funcţionare ale unui cuptor rotativ. Agregatul de beton reciclat a provenit din concasarea unui beton de clasa C20/25. Agregatul rezultat din concasarea betonului (RCA), agregatul rezultat în urma tratamentului termomecanic a RCA şi agregatul natural folosit la prepararea betonului de clasa C20/25 au fost comparate din punct de vedere al unor proprietăţi fizice (densitatea aparentă şi în vrac). Cu agregatele recuperate după concasare şi după tratamentul termomecanic a betonului reciclat s-au realizat probe de beton, pe care s-au determinat densitatea şi rezistenţa la compresiune. Comparând valorile obţinute pentru aceste proprietăţi în cazul betoanelor cu agregate reciclate, cu cele obţinute în cazul betonului preparat cu agregat natural, s-a constat o bună eficienţă a tratamentului termomecanic. Astfel, rezistenţele mecanice obţinute pe betoane cu agregat de beton reciclat supus tratamentului termomecanic au fost comparabile cu cele obţinute pe betoane similare preparate cu agregat natural. Tratamentul termomecanic de îndepărtare a pastei de ciment/mortarului care aderă la granulele de agregat provenite din betonul concasat reprezintă o posibilă soluţie de obţinere a unor agregate reciclate de calitate.

Cuvinte cheie

agregate reciclate, tratament termo - mecanic, beton

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

207-212

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ANJA TERZIĆ, LJUBIŠA ANDRIĆ, MILAN PETROV, ZAGORKA RADOJEVIĆ, LJILJANA MILIČIĆ


Rezumat

Four types of refractory concretes were studied at various temperatures ranging from ambient to adopted maximal 1400°C. The concretes had same matrix composition: K concretes were based on corundum aggregate; B concretes were based on bauxite aggregate and chamotte filler; while K2 and B2 concretes had 30 % of fly ash replacement in bonding agent. Fly ash was mechanically activated by means of planetary ball mill. Samples were dried at 110°C during 24 hours to create standard specimens. Afterwards, the samples were preburned at 1100°C and subsequently subjected to compressive uniaxial creep test conducted at various temperatures (1200, 1300 and 1400°C). Thermal behavior was also investigated by dilatometry analysis starting from room temperature up to 1400°C. The evolution of the refractory concretes behavior from quasi-brittle to visco-plastic was investigated and correlated to their microstructure evolution induced by sintering process. The influence of the burning temperature and procedure duration on the concretes behavior is also discussed. Creep test and dilatometry analysis helped in defining of the sintering mechanism and its parameters, and additionally explained deformation nature of the refractory concretes

Cuvinte cheie

sinterizare, tratament termic, compozite, proprietăți termice, mediu

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

213-224

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALEXANDRINA CUIBUŞ, ZOLTAN KISS, MARIA GOREA


Rezumat

Lucrarea prezintă caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor (7 compoziţii) realizate cu adaosuri de 10% cenuşă zburătoare (FA), 10% metacaolin (MK), 10%FA+10%MK, 10% silice ultrafină (SF), 10%SF+10%FA, 10%SF+10%MK, prin substituirea a 10%, respectiv 20% ciment. Conform determinărilor pe betonul în stare proaspătă - densitatea, tasarea, răspândirea şi volumul de aer oclus, acesta este încadrat în categoria betoanelor cu masă volumică normală. Rezistenţele la compresiune ale betoanelor cu adaosuri de cenuşă de termocentrală, silice ultrafină şi metacaolin la 28 zile sunt apropiate de cele ale betonului etalon - Rc28=55,01MPa sau chiar mai mari. Rezistenţele la încovoiere sunt mai mari la termene mari de întărire, cu excepţia compoziţiei de beton cu 10%FA+10%MK (S-4). Modulul de elasticitate, pentru toate compoziţiile studiate, are valori superioare valorii minime admise pentru clasa de beton C35/45. Studiile experimentale au demonstrat că reducerea cantităţii de ciment din betoane, fără alterarea proprietăţilor, este posibilă prin valorificarea unor subproduse industriale, deşeuri, argilă arsă.

Cuvinte cheie

beton, cenușă de termocentrală, metacaolin, silice ultrafină, puzzolană

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

225-235

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

NICOLAE ŢĂRANU, SERGIU POPOAEI, GABRIEL OPRIŞAN, PAUL CIOBANU, PETRU MIHAI, VLAD MUNTEANU


Rezumat

În lucrare se prezintă rezultatele unui studiu care cuprinde testări experimentale şi modelări numerice efectuate pentru a investiga influenţa distanţelor marginale şi a momentelor de strângere asupra comportării îmbinărilor prin suprapunere simplă, cu şuruburi metalice a unor elemente compozite de tip placă, fabricate prin pultrudere, din poliesteri armaţi cu fibre din sticlă (PAFS).

Programul experimental s-a concretizat prin analiza şi testarea a optzeci de probe care corespund la patru configuraţii de asamblare, cu un număr variabil de şuruburi, având distanţe marginale diferite şi două trepte ale momentelor de strângere.

Pentru fiecare configuraţie de asamblare testată experimental, s-a conceput câte un model numeric bazat pe folosirea elementelor finite, utilizând pachetul software ANSYS, comparându-se rezultatele obţinute pe cele două căi şi constatând apropierea relativă a valorilor eforturilor capabile.

Cuvinte cheie

poliesteri armați cu fibră de sticlă, elemente pultrudate, comportare îmbunări

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

236-248

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

BAO-MIN WANG, YUAN JIA, TING – TING ZHANG


Rezumat

The ability to resist at chloride ion penetration and compressive strength of ocean high performance concrete (HPC) with nano-SiO2 (NS) addition was studied. The 6 hours direct current coulometry method (6-hours DC Method) in ASTM C1202-97 was adopted. The experimental results show that the ability to resist at chloride ion penetration of HPC including NS is heightened effectively, the charge through high-performance concrete with 3%, and 5% NS is reduced with 5% and 15% respectively, and the ability to resist at chloride ion penetration can be heightened gradually with of the age; the charge through high-performance concrete with NS decreases with reducing of W/B of concrete.

Cuvinte cheie

nano - SiO2, HPC, penetrare ioni de clor, rezistență la compresiune, beton hidrotehnic

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

249-256

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MÜNIR TASDEMIR, SEZGIN ERSOY


Rezumat

In comparison to metals, generally unfilled polymers have low thermal conductivity and low wear resistance. Therefore, various filler and reinforcements are frequently added to the unfilled polymers to improve their tribological and thermal properties. So, filled polymers are preferred for many industrial sectors such as aircraft, automotive, electrical/electronic and household application. Friction and wear behaviour is one of the most important properties of polymer and its composites. Therefore, many studies on friction and wear properties of polymer and its composites have been carried out.

In the present work, the friction and wear properties of high density polyethylene/talc and high density polyethylene/calcite polymer composites were studied. Fillers proportions in the HDPE were 5, 10, 15, and 20 wt%. The morphologies of the fracture surfaces of specimens were observed with a scanning electron microscopy (SEM). The result showed that the addition of fillers to the composite changed the friction coefficient and wear rate. For a specimens, wear loss increases with increasing load and sliding distance; meanwhile the friction (static and dynamic) coefficient increases. Wear rate of all HDPE composites is larger than that of pure HDPE. The static and dynamic friction coefficient of HDPE/talc (80/20) composite is slightly less than that of pure HDPE at each load. The modulus of elasticity, elongation, Izod impact strength and hardness values of the composites were also determined.

Cuvinte cheie

proprietăți mecanice, frecare, uzură, HDP, talc, compozite polimerice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

257-264

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ALIONA ILJINA, KESTUTIS BALTAKYS, MARIUS BALTAKYS,RAIMUNDAS SIAUCIUNAS


Rezumat

In this work the possibility of neutralizing or removing compounds containing fluoride ions from waste silica gel was investigated. The elution of F– ions from waste silica gel to the liquid medium was performed under static and hydrothermal conditions. It was determined that waste silica gel consists of silicon dioxide (77.77%) and other compounds containing 8.64% F– and 4.03% Al3+ ions, which are stable during the drying process (500C; 48 h). It was determined that under static elution conditions it is possible to remove only 6–7 wt. % F– ions into a liquid medium from waste silica gel. It was found that CaO additive has a positive influence on the decomposition of AlF3·3H2O and the formation of CaF2. It was found that silica gel is a prospective raw material for synthesis of Z-phase because the kinetics of compound formation is faster than in pure mixtures. A principal technological scheme has been designed for waste silica gel neutralization and utilization by using Ca(OH)2 under static or hydrothermal conditions.

Cuvinte cheie

silica gel, deșeu, fluorură, neutralizare

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

265-271

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LORETTA BATALI, HORAŢIU POPA, GHEORGHE PANTEL, NATALIA BUTNARCIUC, ERNEST OLINIC, SANDA MANEA


Rezumat

Materialele de construcţii realizate din fibre polimerice (geosintetice) reprezintă o alternativă viabilă la materialele tradiţionale de construcţii (beton, materiale minerale granulare), aşa cum a fost dovedit în ultimii ani. Utilizarea lor în asociere cu materialele minerale ca pământurile sau umpluturile granulare duce la formarea unor materiale compozite cu proprietăţi fizice şi mecanice îmbunătăţite care permit construirea unor structuri mai eficiente atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere al mediului. Articolul prezintă principalele aspecte legate de proprietăţile fizice şi mecanice ale materialelor geosintetice, principalele aplicaţii, cu accent pus pe funcţiile de armare, filtrare şi drenaj. De asemenea, prezintă interacţiunile dintre geosintetice şi materialele minerale şi proprietăţile rezultante ale materialului compozit.

Cuvinte cheie

geosintetice, compozite, proprietăți fizice, proprietăți mecanice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

272-282

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

DANIELA COVACIU ROMONŢI, GEORGETA VOICU, DANIELA IONIŢĂ, IOANA DEMETRESCU


Rezumat

Aliajele de CoCrMo sunt des utilizate în ingineria tisulară, atât în aplicaţiile stomatologice cât şi în cele ortopedice şi sunt recomandate datorită raportului bun calitate/ preţ comparându-le cu alte biomateriale metalice. Abordarea actuală este legată de electrodepunerea maselor fosfatice fluorurate cu raport bun calciu fosfor, apropiat de raportul molar existent în os.

Analizele SEM şi EDX confirmă că metoda electrochimică pentru depunerea maselor apatitice pe aliajul de CoCrMo este eficientă iar rezutatele au fost cuantificate prin măsurători electrochimice şi mecanice.

Cuvinte cheie

aliaje CoCrMo, depuneri electrochimice, SEM, EDX, saliva artificială, ser fiziologic

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

283-291

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

IRINA FIERĂSCU, RADU CLAUDIU FIERĂSCU, RODICA MARIANA ION, CONSTANTIN RADOVICI


Rezumat

Cele mai multe dintre artefactele de valoare culturală şi / sau istorice sunt expuse atacurilor fungice, rezultând daune ireversibile. Nevoia de noi metode de protecţie antifungică a condus la dezvoltarea unei reţete bazate pe hidroxiapatită şi hidroxid de bariu, cu rezultate promiţătoare. Am sintetizat şi caracterizat analitic (fluorescenţă de raze X, difracţie de raze X şi spectroscopie IR cu transformata Fourier) mai multe materiale pe bază de hidroxiapatită. Eficienţa materialelor sintetizate a fost evaluată prin tehnica inoculului diluat pe suprafaţa mediului de cultură şi o metodă Kirby-Bauer modificată, folosind artefacte simulate, raportate anterior a reproduce artefactele reale.

Cuvinte cheie

artefacte, biodeteriorare, hidroxiapatită, metodă RX

HERI SUTANTO, ILS NURHASANAH, H. HADIYANTO


Rezumat

The objective of this research was to study the change of Mn mole fraction to the structure and magnetic properties of GaN:Mn thin film by sol-gel method. A thin film ferromagnetic semiconductor of GaN:Mn has been deposited on Si(111) substrate by using Chemical Solution Deposition method (CSD) and spin coating technique. Atomic composition, crystal structure, morphology and magnetic properties of the GaN:Mn thin film were characterized using Energy dispersive of X-ray (EDX), X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Scanning Probe Microscopy (SPM) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). The results showed that the GaN:Mn thin film still contains carbon atom impurity and non-stochiometri. The GaN:Mn thin film has polycrystalline form in which the 2θ angle of GaN peaks have been shifted (~ 0.22o) for that with Mn composition of 5.24% at 32.62° angle. SEM and SPM investigation show the surface of GaN:Mn thin film with 6% Mn distributed by homogeneous grains and the level of surface roughness was 15.3 to 29.90 nm. However, the other magnetic phases (Ga5.2Mn) and oxide phases of Mn, Si and Ga were also detected in the GaN:Mn thin films. Sample with 7.43% Mn exhibits optimum composition results in appearance of ferromagnetic properties. The remanent magnetic (Mr) and saturation magnetic (Ms) of sample were achieved at 5.04 emu/cm3 and 91.5 emu/cm3, respectively.

Cuvinte cheie

GaN:Mn, depuneri în soluție chimică, proprietăți magnetice, feromagnetice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

298-303

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MARIAN DIMA, CĂTĂLIN FRÂNCU


Rezumat

În această lucrare este prezentată o metodă, verificată experimental, prin realizarea unui stand pentru încercarea la oboseală a materialelor compozite cu matrice din poliester armate dispers cu fibre de sticlă utilizate în domeniul construcţiilor. Încercarea efectuată este tracţiune prin ciclu pulsant nul. Metoda permite, prin parametrii funcţionali ai standului, extinderea încercărilor şi asupra îmbinărilor (adezive sau mecanice) între piese din material compozit. Standul este conceput pentru încercarea simultană a şase epruvete simultan şi se caracterizează printr-o eficienţă energetică superioară având o putere instalată de 5,5 kW faţă de 65 kW cât ar necesita o maşină de încercat la tracţiune clasică cu acţionare hidraulică.

Cuvinte cheie

compozite, încercare la oboseală, încercare îmbinări

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

304-310

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

LUMINIŢA DANIELA URSU, ILEANA CRISTINA VASILIU, IONUŢ FERARU, LUCICA BOROICA, BOGDAN ALEXANDRU SAVA


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu al sticlelor colorate din sistemul SiO2-Na2O-B2O3-K2O-ZnO, în care s-au înglobat deşeuri de sticlă borosilicatică respectiv oxid de cupru şi de nichel proveniţi din şlamurile rezultate în industrie la depunerile electrochimice. Folosirea deşeurilor de sticlă borosilicatică (care aduc componenţi importanţi B2O3, CaO, Al2O3), conduce la economii de materii prime şi energie, fiind utilă şi din punct de vedere al protejării mediului înconjurător. Au fost efectuate investigaţii structurale pentru materialele vitroase obţinute prin metode spectroscopice FTIR şi Raman. Maximele de absorbţie FTIR şi deplasările Raman au fost identificate şi discutate comparativ cu datele din literatură.

Cuvinte cheie

sticlă decorativă, deșeu sticlă borosilicatică, nămol cu conținut de cupru și nichel, FTIR, spectroscopie RAMAN

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

311-316

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

NICOLAE ŢĂRANU, PAUL CIOBANU, SERGIU POPOAEI, PETRU MIHAI, MIHAI BUDESCU, VLAD LUPĂŞTEANU


Rezumat

În această lucrare se analizează din punct de vedere teoretic, experimental şi prin modelare numerică, răspunsul structural al unor grinzi din beton armat consolidate cu fâşii înguste din compozite polimerice armate cu fibre din carbon (CPAFC), montate în zona din imediata apropiere a feţei întinse (NSM). Probele consolidate au fost testate la încovoiere sub încărcare monoton crescătoare până la cedare. Inserţia fâşiilor înguste din CPAFC a condus la o creştere semnificativă a capacităţii portante la încovoiere, de până la 220% şi la o reducere a deplasărilor transversale maxime de până la 49%, în comparaţie cu grinzile de control, neconsolidate. Validitatea rezultatelor experimentale a fost verificată analitic şi prin modelare numerică, utilizând programul pe bază de element finit ANSYS.

Cuvinte cheie

grinzi de beton armat, xcompozite polimerice armate cu fibre de carbon, răspuns structural, modelare numerică

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

325-340

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

P.VALDEZ, R.X.MAGALLANES-RIVERA, A. DURÁN-HERRERA, C.A. JUÁREZ, G.FAJARDO


Rezumat

Results of interrelated tests for physical-chemical and microstructural properties of four synthetic pozzolanas evaluating the hydration rate in blends with calcium hydroxide are presented. The pozzolanic activity of silica fume, classified fly ash, raw fly ash and commercial metakaolin was estimated. Results showed a clear relationship between the calcium hydroxide consumption and the reactive phase content, specific surface area and porosity of the pozzolans. The calcium hydroxide-silica fume blend consumed 98% of portlandite after 21 days, whereas the system with metakaolin also presented an effective pozzolanic activity with 94% depletion. The fly ashes were the less effective pozzolans of the study.

Cuvinte cheie

D. puzzolane, D. mortar, C. proprietăți mecanice, B. XRD, B. porozitate

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

341-346

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ALIREZA FIROOZFAR, SEYED MAHDI SAJJADI, MOHD ZULKIFLI BIN MOHD YUNUS, SEYED AMIR HOSSEIN BEHESHTI, TAHA MEHMANNAVAZ


Rezumat

Research on ways to increase the resistance of weak soils to build structures on it has been increased in recent years. The present article provide the effects of different mixtures containing microsilica, cement, polypropylene waste fiber and dune sand on mechanical parameters such as, compressibility, compressive strength, bending strength and durability characteristic. In this study also is investigated evaluation the effect of road subgrade based on proposed material. The used dune sand in this research was obtained from Kashan city where is located in central desert of Iran. The obtained results show that the microsilica and cement could play a major role in reducing the cost and required time for building roads and also building foundation on these types of soils.

Cuvinte cheie

dune de nisip, fibre, ciment, microsilice, stabilizare

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

347-353

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

Y.A. SORVACHEVA, T.M. PETROVA, A.V. POLETAEV, E.Y. CHISTIAKOV


Rezumat

Accelerated tests were conducted to evaluate the potential reactivity of one of the potentially dangerous aggregates from the point of view of combination with high alkaline cement with the measurement of linear expansion deformations in order to study the impact of nano-silica on the process of alkaline corrosion of the concrete and formation of cement matrix. It was revealed by using electron microscopy that the addition of nano-silica in concrete mixture promotes the formation of alkali-silica gel in the cement matrix, but not in the pores of the sample, which contributes to slowing, but not prevention of an alkaline corrosion of concrete.

Cuvinte cheie

reacție alcalii - agregat, nanosilice, durabilitate

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

354-359

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

R. RAMAMOORTHI, P.S. SAMPATH


Rezumat

This paper presents the investigations of thermo mechanical and free vibration properties by reinforcing halloysite nanotube (HNT) with various weight proportions (0,2,4,6,8, and 10wt%) in glass fiber reinforced epoxy (EP/GF/HNT) nanocomposites. Theoretical study was also carried out to study the vibration characteristics of EP/GF/HNT nanocomposites. It was found that the addition of HNT improved the thermo-mechanical and damping properties. Dynamic mechanical analysis showed an increase in the storage modulus and glass transition temperature up to 4wt% of HNT. Vibration analysis proved that the addition of HNT enhanced the internal damping and increased the natural frequency up to 4wt%.

Cuvinte cheie

compozite, HNT, epoxi, vibrație, DMA

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

360-364

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MOHAMMED HRAITA, YOUNES EL RHAFFARI, ABDERRAHIM SAMAOUALI, YVES GÉRAUD, MOHAMED BOUKALOUCH


Rezumat

This article consists in studying the petrophysical, petrographical, mineralogical and structural properties of implemented stones. Our study was conducted on one of the stones most commonly used in building monuments of coastal cities in Morocco, particularly in the Rabat-Salé region: the Plio-Quaternary calcarenite. This work is a first phase of a more overall study taking into account the severe conditions to which these building materials were subjected. At this level of advancement, no expertise can be conducted. A good knowledge of various calcarenite stone characteristics allows to better understanding the alteration mechanisms of this material and to consider solutions limiting their progress. So, we have also chosen to work on unaltered samples taken from the original quarry. Experimental analysis performed on sample fragments of unaltered calcarenite rock using the X-ray diffraction (XRD) and the Scanning Electron Microscopy (SEM) observations, allow characterizing the stone both from the mineralogical and the structural point of views. Moreover, the pore size distribution according to pressure-volume analysis has been established by using the mercury intrusion porosimetry method. We will also present petrophysical results concerning the imbibition kinetics, thermal conductivity and permeability for tests performed on specimens taken parallel and perpendicular to the sediment bedding.

Cuvinte cheie

roci calcarenite, porozitate, XRD, SEM, TCS, permeabilitate, monumente istorice

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

365-374

Domenii de interes
Articol integral

VERGIL MURARU, ION PIRNĂ, CORNELIA MURARU-IONEL, GHIŢĂ IONIŢĂ, PETRU CÂRDEI, IOAN GANEA


Rezumat

Lucrarea prezintă cercetări privind variabilitatea proprietăţilor chimice ale solului din România. Determinarea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului se realizează cu ajutorul instrumentelor de laborator. Probe de sol sunt luate direct din teren, folosind instrumente specifice. Probele sunt în general depozitate în pungi de plastic închise ermetic şi eventual vacuumate. Acestea sunt transportate la laborator pentru a fi analizate sau analiza este imediat realizată cu ajutorul unor analizoare portabile. Este posibil să se mărească numărul de probe de sol şi precizia folosind spectroscopia VIS - NIR (Vizibil-infraroşu apropiat) şi scanarea suprafeţelor agricole cu ajutorul echipamentelor specializate, care în acelaşi timp poate scana proprietăţile optice ale solului, temperatura şi umiditatea acestuia, datele fiind stocate în fişiere. Informaţiile obţinute de la un dispozitiv GPS sunt adăugate la aceste fişiere. În acest fel, informaţiile sunt geospaţiale pentru a fi prelucrate în ceea ce priveşte poziţia lor. Pe de altă parte, aceste informaţii pot fi utilizate după prelucrare, împreună cu alţi factori pentru a îmbunătăţi calitatea solului din punct de vedere agronomic şi a reduce poluarea. Rezultatele experimentale privind achiziţionarea spectrelor solului pe o suprafaţă dată, precum şi, realizarea hărţilor aferente acestora sunt, de asemenea, prezentate.

Cuvinte cheie

sol, variabilitate sol, VIS - NIR, GPS, poluare

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

375-381

Domenii de interes
Articol integral

ERNEST OLINIC, HORAŢIU POPA, SANDA MANEA, LORETTA BATALI, TATIANA IVASUC


Rezumat

Cea mai eficientă soluţie pentru realizarea terasamentelor sau a pernelor din pământ compactat este aceea de a utiliza materialul din amplasament sau din vecinătatea acestuia. În cazul pământurilor argiloase se recomandă evitarea folosirii acestora ca materiale de adaos pentru terasamente. Aceste pământuri sunt active în raport cu apa încadrându-se în categoria pământurilor cu o calitate “foarte rea” pentru folosirea ca materiale pentru terasamente.

În normele tehnice se recomandă evitarea folosirii pământurilor argiloase la realizarea terasamentelor şi înlocuirea acestora cu materiale inactive în raport cu apa. Înlocuirea pământurilor argiloase impune costuri foarte mari, din acest considerent se impune îmbunătăţirea acestor pamânturi dificile cu diverse materiale de adaos.

Cuvinte cheie

compactare, compozite, proprietăți mecanice, soluri expansive

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

382-392

Domenii de interes
Articol integral

OANA STĂNILĂ, DORINA ISOPESCU, NICOLAE ŢĂRANU


Rezumat

Compozitele polimerice armate cu fibre (FRP) au fost utilizate cu succes pentru consolidarea elementelor realizate din materiale tradiţionale, cum ar fi lemnul. Un program de cercetare efectuat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi a evidenţiat răspunsul structural al grinzilor din lemn consolidate folosind compozite polimerice armate cu fibre de carbon, în soluţii diferite.

Necesitatea de analiză realistă a comportamentului structural al grinzilor din lemn consolidate au determinat pe cercetători să identifice metodele analitice şi numerice de evaluare, care pot înlocui în mod corect programele experimentale, reducând astfel costurile impuse prin teste de laborator. Lucrarea prezintă metode de calcul analitic şi studii de modelare numerică pentru trei soluţii de consolidare a grinzilor din lemn folosind compozite FRP, confirmate de rezultatele experimentale.

Cuvinte cheie

grinzi din lemn, armare, compozite FRP, modelare numerică, calcul analitic

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

393-404

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CRISTIAN OLIVIU BURADA, COSMIN MIHAI MIRIŢOIU, DUMITRU BOLCU, MARIUS MARINEL STĂNESCU


Rezumat

Pentru această lucrare, am construit câteva platbande sandwich din materiale compozite cu miez diferit (realizat din polistiren, respectiv din fagure de polipropilenă) şi ranforsant diferit (fibră de sticlă, fibră de carbon şi plasă din oţel). Pornind de la răspunsul dinamic al acestor grinzi cu amortizare, care se află în vibraţie liberă, am stabilit o modalitate pentru a determina factorul de amortizare. Am determinat pe cale experimentală factorul de amortizare pe unitatea de masă şi rigiditatea grinzilor.

Cuvinte cheie

compozit, factor de amortizare, fibre de sticlă, fibre de carbon, plasă din oțel

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

405-413

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

DOINA PRODAN, MARIOARA MOLDOVAN, GABRIEL FURTOS, RADU CHISNOIU, VIOLETA POPESCU, OVIDIU PĂSTRAV


Rezumat

Sigilanţii canalului radicular au rolul foarte important, fiind responsabili pentru sigilarea finală a rădăcinii dintelui. Elementele de noutate ale acestui studiu sunt reprezentate de realizarea materialelor de sigilare endodontică: obţinerea monomerului de bază, sticla bioactivă colorată, pulberile de hidroxiapatită în combinaţie cu diferiţi oxizi metalici (toate obţinute în laborator), combinarea monomerilor organici sau pulberilor anorganice, precum şi selectarea adecvată a raportului dintre faza organică şi cea anorganică şi a sistemului optim de polimerizare. Toate proprietăţile fizico-mecanice ale sigilanţilor experimentali testaţi sunt în conformitate cu ISO 6876:2001 şi cu datele din literatură.

Cuvinte cheie

biomateriale, microscopie optică, sigilanți endodontici, compozite, incercare in - vitro