ARHIVĂ   > >   2016 - Vol. 46

OVIDIU DUMITRESCU, DOREL RADU


Rezumat

Una din căile de abordare a sistemelor oxidice vitroase este reprezentată de triada compoziţie – structură – proprietăţi.

În lucrarea prezentată au fost analizate o serie de sticle din sistemul Na2O – Al2O3 – B2O3. Pentru această analiză s-au utilizat o serie de valori ale unor proprietăţi determinate de autori şi prezentate în lucrări anterioare.

Pe baza determinărilor spectroscopice a bazicităţii sticlelor, evaluată prin indicatorul structural, ponderea bazicităţii, pB, şi a valorilor calculate s-au determinat fracţiile de BO3, BO4, AlO4 şi AlO6 (pentru sticlele considerate).

Utilizând datele experimentale pentru proprietăţile măsurate, s-au stabilit relaţii de calcul explicite pentru acestea, în raport cu compoziţia oxidică. Valorile calculate cu aceste relaţii au coincis foarte bine cu cele experimentale, ceea ce validează raţionamentul utilizat.

Cuvinte cheie

sticlă de compoziție Na2O-Al2O3-B2O3, bazicitate, densitate, indice de refracție, coeficient de dilatare

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

3-10

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

ELISABETA VASILESCU , VLAD GABRIEL VASILESCU, ION PĂTRAŞCU, CORNEL FRĂŢILĂ


Rezumat

Calitatea biomaterialului în implantologie este apreciată prin capacitatea sa de a permite o osteointegrare rapidă. Ţesuturile reacţionează la implantare în mod diferit, în funcţie de tipul de biomaterial, iar natura reacţiilor de la interfaţa implant - ţesut face o distincţie clară între materialele bioinerte, biotolerate, bioactive.

Obţinerea biointegrării tisulare necesită prezenţa unui material biocompatibil, dar şi o biosuprafaţă optim proiectată a implantului. Creşterea ariei biosuprafeţei, posibilă prin diferite metode de prelucrare (mecanică, chimică, electrochimică, etc) favorizează osteointegrarea implantului prin mărimea zonei de contact implant – os, care influenţează procesele de aderare, proliferarea şi creşterea celulară. Studiul de fază relevă rezultatele cercetărilor privind condiţiile de modificare a microtopografiei suprafeţei unui nou material, bioaliajul Ti10Zr, prin prelucrare mecanică, coroziune acidă şi oxidarea anodică şi răspunsul celular la modificarea suprafeţei. Difracţia de raze X a indicat prezenţa oxizilor TiO2 (anatase) iar analiza de microscopie electronică cu baleiaj a suprafeţelor experimental procesate a evidenţiat o configuraţie specială a suprafeţei oxidate, în mod deosebit la cele obţinute prin anodizare.

Cuvinte cheie

biomaterial, citotoxicitate, biocompatibilitate, oxidare anodică, biosuprafață

ALIN GIONEA , ECATERINA ANDRONESCU, CORALIA BLEOTU, GEORGETA VOICU


Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a studia influenţa istoriilor termice diferite şi a raportului molar al oxidului de ytriu asupra proprietăţilor ceramicilor zirconice dentare. Pulberile zirconice folosite în acest studiu au fost stabilizate cu 2 mol%, 2,5 mol% şi 3 mol% oxid de ytriu. Ceramicile dense finale au fost obţinute prin presare izostatică la cald, la temperatura de 1300°C, palier de 1 şi 2 ore, presiune 150 MPa, în atmosferă de argon. Compoziţia fazală şi microstructura au fost determinate prin difracţie de raze X şi microscopie electronică de baleiaj. Densitatea probelor a fost investigată prin metoda dizlocuirii cu gaz la un picnometru cu heliu. Rezistenţa la compresiune şi modulul lui Young au fost şi ele investigate pentru a determina influenţa tratamentului HIP. La final ceramicile au fost testate pentru biocompatibilitate, oferind rezultate bune.

Cuvinte cheie

ceramici dentare, densitate, rezistență mecanică, biocompatibilitate

AZZEDINE BENYAHIA, ALI REDJEM, ZINE EL ABIDINE RAHMOUNI, ABDELLAH MERROUCHE


Rezumat

Composite materials based on woven Alfa and unsaturated polyester resins were manufactured by hand layup technique. The Alfa fibers were collected from the M’Sila region (Algeria). Different chemical treatments such as mercerization, permanganate, acetylating and dichromate have been used in order to modulate the mechanical properties of these composites. According to tensile and flexural tests, the treated composites showed better mechanical performances compared to their untreated counterparts. Actually, the permanganate treated fiber-reinforced composites showed 43.02 % of increase in tensile strength and 31.59 % in Young’s modulus, while the acetylated fiber-reinforced composites showed maximum improvement in flexural strength of about 23.80 %. Furthermore, the flexural modulus was also improved by 35.7 % compared to the untreated Alfa fiber composites. FTIR characterization of Alfa fibers showed that the quantity of hydroxyl groups (-OH) decreased and the crystallinity index increase by 20.53% after alkali treatment. SEM observations on fibers surface showed that the different chemical treatments modified the fiber which improved the fiber–matrix adhesion.

Cuvinte cheie

fibre alfa, compozite, tratament chimic, proprietăți mecanice

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

25-33

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

NASTASIA SACA, LIDIA RADU, CLAUDIU MAZILU, MARIA GHEORGHE, IONELA PETRE, VIOREL FUGARU


Rezumat

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a identifica, pe baza datelor experimentale de investigare a caracteristicilor fizice, tipurile de grout cu capacitate potenţială de stabilizare a radionuclizilor reziduali în containerul de stocare a deşeurilor solide cu nivel redus de radioactivitate (LLW).

Grouturile cu matrice de ciment Portland sau ciment special cu adaos de zgură plumbică, şi diferite filere (calcar, cenuşă zburătoare) s-au realizat cu nisip natural sau cu nisip reciclat (de zgură plumbică). Raportul ciment Portland /cenuşă sau filer de calcar a fost de 30/70; 50/50 şi 70/30, iar raportul ciment/nisip a fost de 1/1. Au fost testate caracteristicile fizice - fluiditatea care evaluează capacitatea de umplere a containerului cu deşeuri solide LLW, densitatea ca măsură a capacităţii de ecranare la radionuclizi, contracţia corelată cu potenţialul de fisurare şi evoluţia rezistenţelor mecanice, cerută pentru gestionarea în siguranţă, pe termen lung, a LLW. Modificările microstructurale şi elementale ale matricei pe bază de ciment cu zgură plumbică au fost investigate prin analiza SEM-EDAX.

Cuvinte cheie

grout, ciment special, zgură plumbică, încapsulare, deșeuri cu nivel scăzut de radioactivitate, cenușă zburătoare

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

34-42

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MÜNIR TASDEMIR , UMUT YERLESEN


Rezumat

In this study low density Polyethylene (LDPE)-based composites are prepared using mussel-oyster shell powder as natural filler. Filler contents in the LDPE were 5, 10 and 15 wt%. The mechanical properties of the polymer composites were investigated. Some mechanical properties of low density polyethylene bio composites have effected much by the addition of mussel-oyster shell powder. For example, the results showed that the elasticity modulus, Izod impact strength, hardness and density of composites improved with increasing the mussel and oyster contents. The addition of fillers to the LDPE changed the wear rate of the composites. LDPE filled with a high level content of mussel and oyster showed higher wear rate than pure LDPE under dry sliding. The structure and properties of the composites are characterized using a scanning electron microscopy (SEM). This study has shown that the composites treated with mussel-oyster shell powder as natural additive and as an inorganic particle-filled polymer will be attractive due to their improved mechanical properties of LDPE.

Cuvinte cheie

polietilenă de joasă densitate, cochilie moluscă, proprietăți mecanice, uzură

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

43-48

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

IOSIF HULKA , VIOREL AUREL ŞERBAN, DRAGOŞ UŢU, NARCIS MIHAI DUŢEANU, ALEXANDRU PASCU, IONUŢ ROATĂ, IOANA MAIOR


Rezumat

Straturile compozite pe bază de NiCrCSi au fost obţinute prin placare laser pe suprafaţa probelor din oţel inox utilizând diferite viteze de scanare. Influenţa vitezei de scanare asupra raportului de diluţie şi respectiv în ceea ce priveşte microstructura acoperirii au fost investigate cu ajutorul Microscopiei Electronice de Scanning (SEM), Spectroscopia EDX (EDX), cât şi cu ajutorul difracţiei de raze X. Au fost realizate analizele privind microduritatea, porozitatea şi rezistenţa la uzură a straturilor obţinute. Acoperirile compozite studiate au fost analizate şi comparate. În urma testelor efectuate a fost evidenţiat faptul că microstructura şi rezistenţa la uzură a acoperirilor studiate sunt influenţate atât de viteza de scanare, cât şi de diluţie.

Cuvinte cheie

placare laser, straturi, rezistență la uzură

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

49-54

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

CRISTINA-ELISABETA PELIN (BAN), ECATERINA ANDRONESCU, GEORGE PELIN, ADRIANA ŞTEFAN, ROXANA TRUŞCĂ


Rezumat

În aplicaţiile din industria aeronautică, există o tendinţă tot mai accentuată de a înlocui matricile termoreactive utilizate în compozitele ranforsate cu fibre, cu matricile termoplastice. Această lucrare prezintă obţinerea unor compozite hibride ranforsate cu ţesătură din fibră de carbon, prin intermediul unui procedeu inovator, care presupune costuri medii, care implică dizolvarea polimerului într-un solvent şi dispersarea montmorillonitului în diverse concentraţii masice (1, 2, 4%) faţă de polimer, impregnarea ţesăturii cu soluţia obţinută şi presarea la temperaturi ridicate. Noile laminate cu matrice nanocompozită au fost caracterizate prin spectroscopie FTIR pentru a stabili interacţiile polimer/nanofiller şi au fost testate din punct de vedere mecanic şi termo-mecanic, secţiunea de rupere fiind analizată cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj şi microscopiei optice. Nanocompozitele hibride au prezentat performanţe mecanice ridicate, comparabile cu cele prezentate de intens utilizatele compozite cu matrice epoxidică, procente de 4% montmorillonit generând creşteri semnificative ale rezistenţei şi rigidităţii, dar şi ale temperaturii de deflecţie, rezultate datorate atât matricii îmbunătăţită din punct de vedere mecanic datorită montmorillonitului dispersat uniform, dar şi interfeţei puternice între fibre şi matrice, formată prin procesul impregnării cu solvent.

Cuvinte cheie

compozite, fibre carbonice, montmorillonit, rezistență la tracțiune, modulul Young

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

55-62

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

A. HADRI, B. FARES, A. AMARI, M. TAIBI , A. MZERD


Rezumat

Transparent conducting Al-In codoped ZnO thin films were successfully synthesized onto glass substrates by spray pyrolysis technique. The influence of doping and codoping on the structural, optical and electrical properties was investigated. X-ray diffraction results showed that the samples have the hexagonal Würtzite structure with a preferred orientation toward the c-axis. No peaks belonging to In and Al or their oxides was observed in the limit of XRD technique detection. EDS analysis confirmed the presence of In and Al elements in ZnO thin films. The atomic percentage of In and Al elements was nearly equal to their nominal stoichiometry. The surface morphology of the codoped films showed well-defined hexagonal grains. Examination through transmission electron microscopy depicted that these films consists of an agglomeration of small grains with hexagonal shape. A high transmittance above 75% and electrical resistivity around 3×10-2 Ω.cm were reached after annealing.

Cuvinte cheie

pulverizare cu piroliză, efect Hall, ZnO, Al-In codopat cu ZnO

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

63-69

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

GEORGE STANCIU , NICU DOINEL SCĂRIŞOREANU, VALENTIN ION, MARIUS DUMITRU, ECATERINA ANDRONESCU, MARIA DINESCU


Rezumat

Niobatul de stronţiu şi bariu dopat cu calciu Sr0.5Ba0.5Nb2O6 (SBN:50) este un material feroelectric cu structură tetragonală de tip tungsten bronze. Compoziţiile de SrxCayBa1-x-yNb2O6 (SCBN) cu (x = 0,5; y = 0,14 şi 0,28) au fost obţinute prin reacţie în fază solidă. Structura, microstructura şi proprietăţile dielectrice ale ceramicilor obţinute au fost sistematic investigate. Analizele de difracţie a razelor X au indicat pentru toate probele ceramice de SCBN obţinerea fazei tetragonale de tip tungsten bronze. Creşterea conţinutului de calciu (y = 0,28) duce la apariţia unei faze secundare de CaNb2O6. Micrografiile SEM indică pentru toate compoziţiile de SCBN limite granulare bine definite şi dimensiuni ale granulelor cuprinse între 4 ÷ 12 μm. În comparaţie cu compoziţia etalon SBN:50, dopajul cu calciu are ca efect scăderea valorii constantei dielectrice însă, pierderile dielectrice sunt mai mici în cazul acestor compoziţii.

Cuvinte cheie

structuri SBN, SCBN, TTB, proprietăți dielectrice

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

70-74

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

A.UĞUR OZTURK, R. TUĞRUL ERDEM


Rezumat

Compatibility of different based superplasticizers with air-entraining admixture has been investigated. Physical and mechanical properties such as flow, setting time and compressive strength of cement mortars incorporating an air-entraining admixture (HS) with naphthalene sulfonate (SPNS) and modified polymer (SPMP) based admixtures have been determined. Also, the effects of their combinations on the freeze-thaw resistance of cement mortars have been determined. All admixtures are used with three different ratios and one of them is for overdosage effect. Results indicate that cement mortars having lowest early strength values are mortars incorporating 1.5% SPMP and 2.0% SPNS by mass of cement. The most effective series for the ultimate highest strength values were series with 0.05 % HS and 0.8 % SPMP. The freeze-thaw resistances of cement mortars were investigated for 50, 100, 150 and 200 freeze-thaw cycles. Indeed, the most effective series for freeze-thaw resistance were series with 0.05 % HS and 0.8 % SPMP.

Cuvinte cheie

aditivi, superplastifianți, compatibilitate, îngheț/dezgheț

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

75-81

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

JANNE PESONEN, JUHO YLINIEMI, TOIVO KUOKKANEN, KATJA OHENOJA, MIRJA ILLIKAINEN


Rezumat

Combustion affects the physical and chemical characteristics of fly ash. Peat and biomass are typically combusted using fluidized-bed combustion (FBC) technique, which causes the fly ash to have a low chemical reactivity. Especially low-Ca FBC ashes have very weak hardening properties, which reduce their utilization potential in many applications. This study examined the effect of adding alkaline activator and Portland cement on the hardening of two peat-wood fluidized bed combustion fly ash samples—one of high-calcium fly ash (24.9 % Ca) and the other low-calcium fly ash (9.7 % Ca). The reactive components of the raw materials, the mineralogical compositions, and compressive strengths of the resulting mortars were studied. Significant improvement to strength development was achieved. The addition of Portland cement proved necessary for low-Ca ash to harden at all. The ash cannot be considered solely as a filler material, since the reactive component (Ca, Si, Al, and S) contents of the ash, especially the Ca content, affect the strength development. Strength development of the mortars can be partly explained by the Ca/(Si + Al + S) ratio and the sum of the reactive components.

Cuvinte cheie

cenușă zburătoare, biomasă, turbă, ciment portland, activare alcalină, pat fluidizat

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

82-88

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

BORDJIBA ABDELHAK, HACEN-CHAOUCH ABDELMADJID, GUENFOUD HAMZA, GUENFOUD MOHAMED


Rezumat

The design of a safe and respectful roadway to the environment must meet the users’ requirements in the present without compromising those of future generations. Under the traffic action, always more constraint and the climatic blitzes, the pavements crumbling occurs rapidly, which leads to severe impairments that are reflected on the surface layers: rutting, cracking, substances rejection, polishing and pulling out the aggregates on surface. This situation often involves the renovation of the surface’s layers. It is, therefore urgent to appeal to a new vision of pavement design based on optimizing the use of local materials, non-renewable, and respect for the environment. The recycling of bituminous substances are one of the relevant solutions. It has the advantage of reusing building materials by mixing them with a proportion of refined ones to achieve the required performance. This assignment researches for different rates of coated aggregates, the effects of manufacturing temperature and blending time in the mixing of the constituents during production as well as the additive plastomers of polyolefins on the improvement of the recycled asphalt rutting. Rutting is one of the most encountered degradation phenomena in the Algerian roads. The formulated hypothesis used here assumes that the elastomer polyolefins additive have an influence on the mechanical performance (rutting) of the recycled asphalt and also on the rate of the used asphalt aggregates. To justify this hypothesis it is mandatory to go through the manufacture of the asphalt with different rate of asphalt aggregates. To reduce the number of experimental tests necessary for this study, we used the experimental approaches method.

Cuvinte cheie

beton asfaltic, reciclare, mediu, liant

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

89-94

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ZHOU LINA , WANG ZHENG, LU SHUANG


Rezumat

The leaching behaviour of hydraulic concrete can’t be ignored for its long-term exposure to surrounding water resulting in irreversible damage of durability, such as strength loss and porosity increase. The coupled effect of leaching and freeze-thaw cycles on the durability of hydraulic concrete in severe cold regions is a bigger challenge. For the quite slow process of natural leaching, electrochemical accelerated leaching method (EALM) was proposed to investigate the damage evolution under two test schemes (scheme one is only leaching for 50 days and scheme two is first 100 rapid freeze-thaw cycles and then leaching for 50 days) designed in this work. The electrical resistivity and calcium oxide dissolved mass were measured through electrode impedance spectroscopy (EIS) and EDTA titration method, respectively. Based on electrical resistivity measurement, the measurable damage can be discussed during above-mentioned single and coupled tests. The results indicate that compared with single leaching the coupled leaching with the freeze-thaw cycling leads to over 50% electrical resistance loss, the largest difference of both calcium oxide dissolved mass and pH in cathode room on the 21st day.

Cuvinte cheie

lixiviere, beton hidraulic, efect cuplat EALM, EIS

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

95-101

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ELENA DUMITRESCU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele experimentale pentru inertizarea deşeurilor solide (cu conţinut de metale grele) în lianţi magneziano-fosfatici (CBPC). Prin acest proces deşeurile periculoase se transformă în deşeuri nepericuloase.

S-a studiat inertizarea deşeului de sol contaminat cu 2000 mg/kg metale grele (Cu, Ni, Pb şi Zn) în CBPC comparativ cu inertizarea în pasta de ciment portland. Încărcarea în deşeu a fost de 50%, 70% şi 80 %. Deoarece sistemul CBPC este unul cu întărire rapidă, s-au utilizat întârzietori de priză (acid boric şi lignosulfonat de calciu) în concentraţie de 1% (raportat la cantitatea de oxid de magneziu şi fosfat diacid de potasiu). Pentru determinarea eficienţei procesului de inertizare a deşeurilor s-au realizat teste de levigare în apă şi în soluţie acidă, valorile obţinute comparându-se cu cele reglementate.

Toate deşeurile stabilizate atât cu ciment portland cât şi cu CBPC îndeplinesc criteriul stabilit pentru rezistenţa la compresiune pentru acceptarea deşeurilor în depozite de deşeuri, dar stabilizarea în CBPC este mai eficientă faţă de stabilizarea în ciment.

Din punct de vedere al levigabilităţii nichelului în apă,, stabilizarea cu CBPC permite încărcări în deşeu de 80%, faţă de stabilizarea în ciment care permite o încărcare de 50%.

Cuvinte cheie

inertizare deșeuri, sol contaminat, metale grele, lianți maneziano-fosfatici

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

102-107

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DANIELA LAURA BURUIANĂ, ŞTEFAN BALTĂ, CĂTĂLINA ITICESCU, LUCIAN P. GEORGESCU, DĂNUŢ LEFTER, INA I. HUMENIUC


Rezumat

Articolul prezintă studiul culturilor în zonele rurale de-a lungul bazinului râului Siret aproape de zona industrială a oraşului Galaţi, afectate de poluarea cu metale grele.

Orasul Galaţi este situat în centrul geografic al celui mai mare bazin hidrografic din Europa, fiind în acelaşi timp, împreună cu oraşul Brăila unul dintre cele mai importante zone industriale din România. Prezenta cercetare se bazează pe punctele de monitorizare complex multicriterial cu prognoza cu ajutorul metodei Kriging. Metode de interpolare estimează valorile în locaţiile dintre punctele de monitorizare. Cartografia şi analiza spaţială necesită adesea convertirea domeniul măsurătorile în spaţiul continuu.

Cuvinte cheie

metoda kringing, poluare, sol

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

Pagini

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LAVINIA GABRIELA POPESCU , FLORIAN ZAMAN, ENIKÖ VOLCEANOV, ILDIKO ANGER, MIRCEA MIHALACHE, EUGENIA GAMENT


Rezumat

Această abordare se referă la elaborarea unei proceduri de recuperare a zgurilor LF în agricultură ca amendamente pentru soluri acide. Zgura LF (zgură de tratament secundar al oţelului) se prezintă sub forma unui material pulverulent.

Prin utilizarea acestor zguri pentru ameliorarea solurilor acide se urmăreşte valorificarea potenţialului bazic al oxidului de calciu prezent în aceste zguri, astfel încât acest tip de zgură poate fi un amendament activ în tehnologii de tratare a solurilor acide.

Am identificat mai multe surse de zgură LF, precum: producător de echipamente de fabricaţie oţel pentru industria energetică, producător de oţel aliat pentru producerea de material rulant şi producător de produse din oţel lung semifinite.

Colectarea de probe de zgură LF a fost făcută în scopul de a stabili loturi uniforme de probă.

Înlocuirea materialelor naturale utilizate pentru ameliorarea solurilor acide cu un material neconvenţional, gen deşeu - zgură LF - a fost eficace şi conduce la efecte pozitive asupra mediului.

Cuvinte cheie

zguri de furnal, amendament, sol acid

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

115-120

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MIHAI BRATU, OVIDIU DUMITRESCU , OVIDIU VASILE, IOAN ROPOTĂ, LUOANA FLORENTINA PASCU


Rezumat

Zgomotul este o sursă bine cunoscută de poluare a mediului din zonele urbane sau la locul de muncă. Nivelul de presiune sonoră produce efecte nocive asupra sănătăţii oamenilor.

În această lucrare sunt prezentate cercetări efectuate privind elaborarea unui nou tip de material compozit precum şi testarea proprietăţilor lui de atenuare a nivelului de zgomot. S-au efectuat teste în camera anecoică utilizându-se un panou acustic din material compozit alcătuit din răşină formaldehidică 50% armată cu deşeu format din granule de polipropilenă 50%

.De asemenea, s-a determinat eficienţa panoului prin calcularea presiunii difractate în funcţie de dispersia undelor acustice pe conturul panoului acustic şi evidenţierea atenuării acustice a panoului din material compozit.

Cuvinte cheie

materiale compozite, deșeu, panou acustic

Anul

2016

Numărul

46 (1)

Paginile

121-126

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

RUXANDRA- ELENA GEANALIU - NICOLAE, ADRIAN - ALEXANDRU PÎRVAN, ECATERINA ANDRONESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

În vederea obținerii unui sistem cu eliberare controlată folosit în tratamentul antitumoral, acest studiu prezintă sinteza unor materiale hibride medicament- argile. Au fost utilizate trei tipuri de faze minerale cu diferite caracteristici structurale ca matrice suport și epirubicină, fludarabină și gemcitabină ca substanțe active. Procesul de obținere a fost realizat prin amestecarea unei soluții apoase cu argilele. Pentru incorporarea substanțelor active, soluțiile medicamentoase au fost încălzite și adăugate încet în suspensiile argilelor (la 60°, sub agitare magnetică- 350 rpm). Materialele hibride uscate au fost obținute după separarea prin centrifugare a suspensiilor răcite.

Materialele hibride sintetizate au fost caracterizate folosind diferite tehnici precum difracția de raze X, analize termice, microscopie electronică de baleiaj, etc. Caracterizarea oferă informații despre intercalarea interstrat adecvată a citostaticelor, o adsorbție bună în matrice și microstructură.

Cuvinte cheie

epirubicin, fludarabine, gemcitabine, caolinit, halloysit, montmorillonit, eliberare medicamente

MĂDĂLINA-ANCA LAZĂR, MIUŢA FILIP, MIHAELA CECILIA VLASSA, LIDIA ADRIANA SORCOI, RADU SEPTIMIU CÂMPIAN, CRISTINA PREJMEREAN


Rezumat

Scopul studiului de faţă a fost elaborarea şi caracterizarea unor noi materiale compozite armate cu fibre de sticlă (FRC) destinate reconstrucţiei osoase craniene, în cazul defectelor de mari dimensiuni, bicorticale, ale calvariei. Au fost preparate şi caracterizate o serie de răşini pe bază de monomeri dimetacrilici şi uretan-dimetacrilici. Răşina cu cele mai bune proprietăţi a fost selectată în vederea ranforsării cu fibre continue, unidirecţionale şi respectiv cu ţesătură de fibre de sticlă E. Materialele compozite elaborate au fost investigate in vitro prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi prin determinarea rezistenţei la încovoiere şi in vivo prin teste de implantare intramusculară. Rezultatele studiului arată că materialele compozite pe bază de răşini uretan-dimetacrilice ranforsate cu ţesătură de fibre de sticlă E reprezintă o alegere optimă pentru reconstrucţia defectelor osoase craniene extinse.

Cuvinte cheie

biomateriale, reconstrucție os, compozit armat, biocompatibilitate

MAHAMASUHAIMI MASAE, LEK SIKONG, KALAYANEE KOOPTARNOND, PARNUMART CHOOPOOL, ANURAK BONBANG


Rezumat

The extract from mangosteen pericarp (MP) was applied to a silk fabric. Its dye ability of silk fabric has been studied together with its colorfastness, antibacterial activity and UV protection properties. The mordant are aluminum potassium sulfate, ferrous chloride and sodium hydroxide were used to dye fabric. The color fastness to washing, water, perspiration, light and crocking of the dyed samples was determined according to AATCC test methods. In this study the UV protection properties were investigated on silk fabrics. The chemical functional groups of the dyes that were characterized by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Our results revealed that MP dyed silk fabric exhibited fair to good and good to very good fastness to washing and crocking, fair to very good light fastness, except for fabric mordanted with sodium hydroxide, whose rating were very poor to poor light fastness. The water and perspiration fastness ratings were good to very good, except for fabric mordanted with aluminum potassium sulfate. Silk fabrics mordanted with ferrous chloride and dyed with MP usually showed good UV protection levels even if undyed. Antibacterial activity of this dyed silk was confirmed by exposing the fabric to Staphylococcus aureus. The fabric dyed with MP extract reduced the number of viable organisms by 98% mordanted with ferrous chloride. These extracts gave polyphenols, gallic acid and carboxylic acid contents. Therefore, it was suggested that MP has the potential in producing functional dyes that could be imparted into the silk dyeing natural colorant system and incorporated in several kinds of cloths.

Cuvinte cheie

antibacterian, vopsele naturale, protecție UV

CLAUDIU ACIU, CECILIA ROMAN, DANA - ADRIANA ILUŢIU - VARVARA, CARMEN PUIA, OANA CADAR


Rezumat

Acest studiu s-a axat pe realizarea de mortare de tencuială cu bune proprietăţi antibacteriene şi antifungice şi caracteristici fizice şi mecanice adecvate privind rezistenţele mecanice (CS IV), o bună aderenţă la substrat şi absorbţie redusă de apă prin capilaritate (W2). Au fost folosite suspensii (densitate 106 celule/ml) de patru specii de bacterii (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa) şi două specii de fungi (Aspergillus niger and Penicillium chrysogenum). Pentru efect antibacterian şi antifungic la suprafaţa mortarelor sunt necesare concentraţii mai mari de 5% nanopulberi de Ag/ZnO (0.05 % gr.). Ca urmare, mortarele de tencuială obţinute pot fi folosite pentru inhibarea creşterii agenților patogeni de interes pentru mediu şi igienă.

Cuvinte cheie

mortar, ZnO, argint, proprietăți antibacteriene și antifungicide

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

160-166

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

BOJAN MILOŠEVIĆ, ŽARKO PETROVIĆ, MARINA MIJALKOVIĆ, SLOBODAN RANKOVIĆ


Rezumat

Self-compacting concrete (SCC) is intensively used in civil engineering due to its excellent characteristics both in fresh and in hardened state. In the several recent years, there is a growing need for testing of recycled aggregate use for making of concrete, which protects the environment and solves the problem of construction rubble disposal sites. The goal of this paper is to test the potential of usage of coarse recycled aggregate, obtained by crushing of concrete elements mechanically damaged in the production process of prefabrication elements, for making of SCC. Three concrete mixes were prepared for the experiment: the mixture made with the river aggregate as a reference mixture, the mixture where the coarsest fraction of the river aggregate was replaced by the recycled aggregate and the mixture in which both coarse fractions of the river aggregate were replaced by the recycled aggregate. In making of these concrete mixes, the principle of equal consistency of mixtures was followed. The mechanical characteristics determined for all the mixtures were: compressive strength, splitting tensile strength and modulus of elasticity. The obtained results indicate that the properties of these concretes exhibit minimal differences, and the application of the recycled aggregate obtained by crushing of prefabricated elements mechanically damaged in production process is justifiable for making of SCC.

Cuvinte cheie

beton autocompactant, reciclare agregate

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

167-174

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ELENA DUMITRESCU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele experimentale pentru inertizarea deșeurilor lichide în lianți magneziano-fosfatici (CBPC). Prin acest proces deșeurile periculoase se transformă în deșeuri nepericuloase.

S-a studiat inertizarea deșeurilor lichide cu conținut de metale grele (Ba, Cd, Cu, Ni, Pb) cuprins între 3000 mg/l și 30000 mg/l, în CBPC comparativ cu inertizarea în pastă de ciment portland. Deoarece sistemul CBPC este unul cu întărire rapidă, s-a utilizat ca întârzietor de priză acidul boric în concentrație de 3% (raportat la cantitatea de oxid de magneziu și fosfat diacid de potasiu). Pentru a mări eficiența inertizării cadmiului s-a adăugat acid fosforic. De asemenea, s-a studiat influența adăugării dimetilditiocarbamatului de sodiu. S-a determinat temperatura maximă a sistemelor obținute, timpul de început de priză și rezistența la compresiune. Pentru determinarea eficienței procesului de inertizare a deșeurilor s-au realizat teste de levigare în apă și în soluție acidă, valorile obținute comparându-se cu cele reglementate.

Cuvinte cheie

inertizare deșeu, metale grele, lianți magneziano - fosfatici, lixiviere

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

175-184

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

S. PERILLI, M. REGI, S. SFARRA, I. NARDI


Rezumat

Rezumat (romana)

Cuvinte cheie

metoda diferențelor finite, termografie IR, fibre de cânepă

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

185-195

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

VASILE RUS, HORAŢIU VERMEŞAN, ANDREEA HEGYI, ANCUŢA ELENA TIUC


Rezumat

Acestă lucrare are drept scop stabilirea unui model de evoluţie a grosimii şi a densităţii stratului de produşi de coroziune formaţi pe armătura zincată termic introdusă în betonul proaspăt. Pentru acest studiu s-au folosit atât armături zincate termic nepasivate, cât şi pasivate, folosind diverse soluţii de pasivare pe bază de crom. Pentru efectuarea testelor experimentale s-a folosit spectroscopia de impedanţă electrochimică (EIS). Evoluţia stratului de produşi de coroziune s-a studiat luând în considerare parametri circuitului echivalent obţinut prin fitarea curbelor de spectroscopie de impedanţă electrochimică obţinute experimental. Modelul de evoluţie a stratului s-a construit studiind evoluţia în timp a grosimii stratului raportată la rezistenţa lui la polarizare.

Cuvinte cheie

spectroscopie de impedanță electrocimică, armătură zincată, coroziune, interfață beton proaspăt

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

196-203

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

VASILE MIRON, ENIKÖ VOLCEANOV, GINA GENOVEVA ISTRATE


Rezumat

In această lucrare se prezintă un studiu privind comportarea la coroziune a unor straturi de protecţie depuse prin metoda chimică pe benzi subţiri din oţel. S-a stabilit viteza de coroziune într-un mediu acid (sol. 5% H2SO4) şi unul bazic (sol. 10% NaOH) pentru straturi Ni-P şi straturi compozite şi nanocompozite cu faza dispersă Al2O3, în matrice Ni-P. Viteza de coroziune s-a apreciat gravimetric, prin pierderea de masă raportată la suprafaţa supusă atacului coroziv şi durata procesului. Studiul s-a efectuat pe o durată de 7 zile (168 de ore) pentru mediul acid şi 28 zile (672 de ore) în mediul bazic. Tipul de coroziune s-a stabilit prin analiza macroscopică a suprafeţelor corodate. In urma testului de coroziune la duratele îndelungate de testare s-a constatat o comportare mult mai bună în mediu bazic a acoperirilor compozite faţă de straturile clasice de Ni-P cu conţinut ridicat de fosfor. In mediu acid, un comportament remarcabil l-au prezentat probele cu acoperire compozită de tip Ni-P-Al2O3 şi cele pe bază de aliaje de Ni-P, în timp ce probele cu acoperire nanocompozită de Ni-P-Al2O3 s-au distrus complet.

Cuvinte cheie

depunere chimică, benzi subțiri de oțel, straturi compozite

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

204-209

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

QINGFENG WANG


Rezumat

The calcium magnesium aluminate cement often presents a longer setting time than the conventional calcium aluminate cement containing 70wt. % Al2O3, owing to the presence of the MgAl2O4 spinel in the cement clinker. In this paper, calcium chloride was used to control the hydration rate of the cement containing MgAl2O4 spinel. The temperature development of cement pastes was employed to characterize the hydration and setting behavior of the cement. The electrical conductivity measurement was utilized to evaluate the dissolution-precipitation rate of the cement. X-ray diffraction was conducted to identify the hydrates after halting cement hydration by vacuum freeze drying at a certain curing time. And scanning electron microscopy was used to observe the microstructure development during the cement hydration. These results reveal that calcium chloride addition intensifies the hydration of the calcium magnesium aluminate cement.

Cuvinte cheie

clorură de calciu, ciment aluminos, hidratare, microstructură

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

210-214

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

KSENIJA JANKOVIĆ , LJILJANA LONCAR, DRAGAN BOJOVIĆ, MARKO STOJANOVIĆ


Rezumat

Adequate measures must be taken during the determination of the concrete composition for ensuring the durability of concrete exposed to an aggressive environment. The influence of the cement type on the freeze/thaw resistance with and without de-icing salt of concrete was tested. Samples were made using five types of cement. All types of concrete made according to the recommendations of the Serbian and European norms had the required frost resistance. Besides the respected recommendations, concrete made using cement with 35% mineral additions of fly ash and lime was not freeze/thaw resistant with de-icing salt.

Weathering resistance for paving units is determined according to EN 1338 and EN 1339 for freeze/thaw resistance with de-icing salt or water absorption. Taking into account previous investigations, only samples which were made in accordance with the recommendations of the Serbian Building code requirements for concrete and reinforced concrete - BAB 87 and European norms EN 206-1 were tested. Regarding water absorption, it is expected that in the case of established production all types of concrete would be integrated into class 2 according to EN.

Also, for two representative types of concrete with different air content and degree of damage done by destructive test, non-destructive test by device RapidAir 457 was done (specific surface, spacing factor, void frequency and average chord length)

Cuvinte cheie

durabilitate beton, diferite tipuri de ciment, rezistență îngheț - dezgheț, rezistență la îmbătrânire

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

215-221

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IONELA PETRE, MIRELA MENICU, ILEANA MOHANU, FLORIN BERNEA, CAMELIA ȘERBAN


Rezumat

In procesul de clincherizare o influenţă negativă asupra funcţionării instalaţiei de clincherizare şi calităţii clincherului o are prezenţa compuşilor volatili (alcalii, sulf, clor). Aceştia sunt aduşi în sistem de materiile prime şi combustibilii utilizaţi. La nivel internaţional pentru reducerea efectelor negative ale compuşilor volatili o metodă eficientă o reprezintă introducerea bypass-ului. In lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor teoretice de bypass relevându-se influenţa gradului de bypass asupra reducerii continuţului de alcalii din clincher.

Cuvinte cheie

by-pass, volatilitate alcalii, clincher, instalație de clincherizare

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

222-226

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

DAN GEORGESCU , ADELINA APOSTU


Rezumat

Articolul prezintă o propunere de extindere a aplicării principiului / procedurii durabilităţii echivalente (PDE). Se propun şi aplică criterii pentru determinarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ a betonului în contextul extinderii aplicării procedurii de durabilitate echivalentă la construcţii existente. Metoda propusă reprezintă o extindere a aplicării procedurii PDE luând în considerare: reducerea incertitudinilor legate de punerea în operă a betonului, a finisării, tratării betonului şi de gradul de îmbunătăţire în timp a performanţelor betonului. Aplicarea metodelor de încercare standardizate la nivel european şi la evaluarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ a betonului din construcţii existente reprezintă un pas înainte în creşterea durabilităţii betonului şi a duratei de viaţă a construcţiilor. Metoda propusă este similară cu cea utilizată la evaluarea rezistenţelor betonului.

Cuvinte cheie

beton, durabilitate, evaluare, performanță

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

227-231

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IULIANA HUDIȘTEANU, NICOLAE ȚĂRANU, IOANA-SORINA ENȚUC, SEBASTIAN GEORGE MAXINEASA


Rezumat

Structurile compozite solicitate la stări complexe de tensiuni necesită caracteristici de rezistență și rigiditate dirijate după anumite direcții, în timp ce proprietățile unei lamele armate unidirecțional sunt disproporționate și inegale pe direcții diferite. Din acest motiv, este necesară alcătuirea unor structuri compozite stratificate cu anumite succesiuni ale straturilor elementare și diferite orientări ale fibrelor. O cunoaștere precisă a constantelor elastice inginerești este esențială, pentru o evaluare a caracteristicilor de rigiditate ale stratificatelor compozite.

Lucrarea prezintă o analiză comparativă a constantelor elastice inginerești în planul unor stratificate compozite armate cu fibre continue, subliniind asupra parametrilor ce influențează caracteristicile de rigiditate ale acestora. Sunt analizate trei tipuri de stratificate, realizate din lamele compozite armate cu fibre de sticlă S sau fibre de sticlă E, înglobate în rășină epoxidică, cu diferite configurații geometrice: un stratificat general asimetric, un stratificat unghiular antisimetric și un stratificat unghiular simetric. Rezultatele obținute, reprezentate prin distribuția grafică a constantelor inginerești, evidențiază caracteristici de rigiditate ridicate în cazul stratificatelor particulare.

Cuvinte cheie

constante elastice inginerești, compozite laminate, orientare fibre, fibre de sticlă

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

405-413

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

M. HRAITA, Y. EL RHAFFARI, G. FADILI, A. SAMAOUALI, Y. GÉRAUD, M. BOUKALOUCH


Rezumat

The importance of capillary imbibition and evaporation processes in the alteration of building stones under the action of salt crystallization can be estimated by various experimental techniques. The aim of this study is to understand the direct relationships between salt weathering, petrophysical and structural properties. We chose to work on calcarenite stone which was commonly used as building material in historical monuments in Morocco. Laboratory wetting-drying cycles were tested on calcarenite specimens with sodium chloride solutions of different concentrations. Results show that the permeability and specific mass of precipitated salt depend on the material porosity and solution concentration. Moreover, variations of thermal conductivity and permeability during applied cycles are less important for samples taken parallel to the sediment bedding than for those taken perpendicularly. The material anisotropy will also be discussed.

Cuvinte cheie

calcarenite, săruri, monumente istorice Marocane

Anul

2016

Numărul

46 (2)

Paginile

242-249

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MIHAI ROHAN


Rezumat

În Romania există mai multe industrii care deja aplică conceptul economiei circulare, printre care și industria cimentului/betonului care transformă deşeurile în resurse alternative de materii prime şi energie şi valorifică deja cantităţi semnificative de deşeuri provenind din alte industrii precum şi deşeuri menajere sortate. Co-procesarea deşeurilor în industria cimentului este o metodă de valorificare a deşeurilor, recunoscută drept una dintre cele mai bune practici de eficientizare a utilizării resurselor. Prin co-procesare are loc simultan atât reciclarea conţinutului mineral al deşeurilor, cât și recuperarea energiei acestora, ceea ce conduce la reducerea emisiilor indirecte de CO2.

De asemenea, produsul de larg consum al acestei industrii - betonul din ciment - poate fi reciclat 100% drept agregate alternative utilizate la construirea infrastructurii de transport sau pentru obţinerea unui nou beton.

Astfel industria cimentului/betonului contribuie la conservarea resurselor naturale prin înlocuirea lor cu resurse alternative provenite din deşeuri şi devine parte integrantă a economiei circulare - deziderat european pentru eficientizarea utilizării resurselor şi asigurarea securităţii energetice.

Cuvinte cheie

ciment, beton, deșeu, reciclare, economie circulară, valorificare

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

253-258

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ANGEL PALOMO, OLGA MALTSEVA, ANA FERNANDEZ-JIMENEZ


Rezumat

Coal fly ash can be subject to large variations in characteristics as a function of the type of coal burned, the operation status of the coal power plant and the ash separation technology employed. Good quality fly ash is in demand in the cement industry (and in the concrete plants) due to its ability to partially substitute some Portland cement (typically between 10% and 25%). On the other hand, coal bottom ash, due to its coarser nature, is generally considered as a low value by-product that may at best be used as a partial replacement for aggregates in concretes or as geotechnical fill material. In this paper authors propose a procedure (mechanical-chemical combined procedure) by which to transform regular coal combustion products (fly ashes and/or bottom ashes) into Ultra-Reactive Ashes (URA).

URA is a product with very interesting cementitious characteristics which can become the most important component of a new family of extra-durable and cheap ecoconcretes.

Cuvinte cheie

cenușă zburătoare, activare chimică, activare mecanică, beton geopolimer

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

259-268

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CARMEN MUNTEANU, MARIA GEORGESCU


Rezumat

Lucrarea aduce informaţii obţinute prin cercetări proprii, referitoare la prepararea şi caracterizarea unor betoane în care liantul a constat din ciment portland cu conţinut variabil de cenuşă de termocentrală, iar ca agregat, s-a utilizat beton vechi, concasat, care a substituit parţial sau integral, agregatul de balastieră, convenţional. Betoanele au fost aditivate cu 0,9% superplastifiant policarboxilic.

Pe baza datelor experimentale, se pot stabili corelaţii utile compoziţie – proprietăţi (rezistenţă mecanică, impermeabilitate, rezistenţă la îngheţ-dezgheţ). Pe baza acestora, se poate aprecia că este posibilă valorificarea simultană a cenuşii de termocentrală şi a betonului vechi (concasat), prin obţinerea unor betoane care, pentru anumite caracteristici compoziţionale, prezintă proprietăţi (rezistenţă mecanică, impermeabilitate, rezistenţă la îngheţ-dezgheţ) apropiate de ale unui beton de referinţă, preparat cu materiale convenţionale. O astfel de valorificare a deşeurilor menţionate are, desigur, implicaţii favorabile asupra mediului.

Cuvinte cheie

beton, reciclare agregate, cenușă termocentrală, proprietăți

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

269-276

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

GORDANA TOPLIČIĆ ĆURČIĆ, DUŠAN GRDIĆ, NENAD RISTIĆ, ZORAN GRDIĆ


Rezumat

The share of aggregate in concrete composition, in terms of volume is 70%-80%. The properties of fresh and hardened concrete depend on the aggregate properties, primarily on particle size distribution. The paper considered impact of particle size distribution of aggregates from two screening plants from the South Morava river on the properties of concrete. The intention was to make concrete mixtures with the aggregate which would have as identical particle size distribution, as similar consistency of fresh concrete as possible and same compressive strengths. For making of afore mentioned concrete mixes, the same sort of cement and same admixtures were used.

It was concluded that the difference in the particle size distribution of aggregate fractions had an impact on the composition of concrete mixes of the identical properties. Specifically, the quantities of cement, admixtures and water were different in the afore mentioned mixtures.

The technical specifications of the cement manufacturers include a recommended quantity of cement for specified concrete classes. It is concluded that these values are only rough guidelines. The same holds for the recommended quantities of admixtures. For that reason, every required concrete mixture must be verified in laboratory, i.e., previously tested.

Cuvinte cheie

agregate de râu, curbă granulometrică, ciment, aditivi, beton

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

269-276

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CHRISTU ŢÂRDEI, CLAUDIA MARIA SIMONESCU, CRISTIAN ONOSE, BOGDAN ALEXANRU SAVA, LUCICA BOROICA, BEATRICE-GABRIELA SBÂRCEA


Rezumat

Scopul acestui studiu a constat în stabilirea influenței condițiilor de preparare asupra nanopulberilor de hidroxiapatitã (n-HAP) elaborate în condiții de laborator prin reacții de precipitare și metode sol-gel și de asemenea, a corelațiilor principalelor caracteristici precum cristalinitatea și suprafața specifică cu capacitatea lor de a reține ioni de metale grele (Pb2+). S-a testat îmbunătățirea capacității de reținere a Pb2+ din soluțile sintetice apoase prin adaosul de dispersant (0.1…1.5%) și respectiv, prin substituții izomorfe (Six-HAP, x=0.5; 1). Experimentele au fost realizate în regim discontinuu utilizând diferite pulberi n-HAP, și au fost testate comparativ pentru îndepărtarea ionilor Pb2+ din soluțiile lor apoase, în condiții diferite precum concentrația inițială a ionilor metalici și pH-ul soluțiilor. Rezultatele au demonstrate că pulberile n-HAP obținute prin precipitare au ca unică fază compusul HAP în schimb, nanopulberile obținute prin procese sol-gel prezintă și cantități minore de β-TCP; testele au demonstrat că îndepărtarea ionilor metalici se corelează cu natura adsorbantului (morfologie și suprafața specifică) și concentrația inițială în ioni metalici din soluțiile lor apoase.

Cuvinte cheie

hidroxiapatită nanocristalină, metale grele, reținere ioni de Pb, adsorbție

COSMIN VANCEA, GIANNIN MOȘOARCĂ, ADINA NEGREA, ADINA LAȚIA, ROMUL MARIUS JURCA


Rezumat

Lucrarea de față propune o alternativă de reciclare a două deșeuri de sticlă comune: geam și partea conică a tubului cinescop, împreună cu caolinul de Bojidar sub forma unei matrici vitroceramice pentru fixarea unor deșeuri de crom. Caolinul a fost în prealabil utilizat ca mediu adsorbant pentru reținerea Cr6+ solubil dintr-o apă reziduală uzată. Pentru sinteza probelor au fost folosite trei rapoarte gravimetrice deșeu de sticlă:caolin (60:40, 70:30 și respectiv 80:20). Materiile prime pulverulente (fracțiunea granulometrică sub 0,1 mm) au fost omogenizate împreună și apoi presate sub formă cilindrică având diametrul și înălțimea de cca. 35 mm. Tratamentul termic s-a realizat la trei temperaturi diferite (900, 1000 și 1100°C), timp de 60 minute. Compactitatea probelor obținute a fost caracterizată pe baza porozității aparente și respectiv a densității aparente. Acestea variază între 0-22,93% în cazul porozității aparente și respectiv între 1.93-2.25 g/cm3 pentru densitatea aparentă, în funcție de tipul deșeului de sticlă utilizat și de temperatura de tratament termic. Structura microporoasă a probelor a fost ilustrată folosind imagini SEM. Compoziția fazală a materialelor obținute, stabilită prin difractometrie RX a pus în evidență ca faze cristaline principale cristobalitul, diopsidul, tridimitul și wollastonitul. Rezistența la compresiune a fost corelată cu temperatura de sinteză, cele mai bune valori, între 136-175 N/mm2, corespunzând probelor obținute la 1000°C. Stabilitatea hidrolitică și respectiv capacitatea de imobilizare a cromului au fost determinate pe baza ISO 719/1985 și respectiv American Extraction Procedure Toxicity Test. Toate probele sintetizate au imobilizat complet ionii de crom astfel că nu au fost identificate pierderi de crom, în mediile acid și neutru. Matricile vitroceramice sintetizate prezintă o sensibilitate redusă față de agresiunea mediului bazic, pierderile de crom prin solubilizare fiind mai mici de 0,014% după 28 de zile. Rezultatele obținute sugerează că imobilizarea unor deșeuri de crom adsorbite pe caolin sub forma unor matrici ceramic-vitroase reprezintă o soluție viabilă cu multiple avantaje economice.

Cuvinte cheie

deșeuri de sticlă, reciclare sticlă, deșeuri de crom, vitroceramică

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

296-302

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

DOREL RADU, ZENO GHIZDĂVEȚ


Rezumat

Tehnologia actuală de obținere a clincherului a atins, deja, nivelul maxim de performanță pentru indicatorii tehnico-economici caracteristici pentru instalațiile cele mai moderne, iar schimbări semnificative de tip constructiv-funcțional nu se întrevăd în viitorul apropiat. În acest context, economii suplimentare de combustibili se mai pot obține doar prin alegerea unor materii prime care să necesite furnizarea unei cantități minime de caldură necesară pentru obținerea clincherului. Pentru aceasta, evaluarea aptitudinii la ardere a amestecurilor brute, experimental sau teoretic, oferă informațiile cele mai valoroase atât din punct de vedere științific cât și practic, industrial. În lucrare se prezintă pe scurt indicatorii teoretici cei mai uzitați în acest scop și se investighează existența unor posibile inter-relații. Au fost folosite în acest scop un număr de 119 amestecuri de laborator și industriale, din țară sau din străinătate.

Cuvinte cheie

clincher, ardere, corelații

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

303-312

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

R. TUĞRUL ERDEM , A. UĞUR OZTURK, ENGIN GÜCÜYEN


Rezumat

Due to several advantages of cementitious materials especially mortars, they are widely used in construction works. It is important to determine the mechanical properties of cementitious materials to understand their behavior under different effects. In this study, Artificial Neural Networks (ANN) analysis is used to predict the 7 and 28 days compression strength values of cement mortars. Physical-mechanical properties such as flow, setting time and compressive strength of cement mortars incorporating of different chemical admixtures such as air-entraining admixture (HS), naphthalene sulfonate based (SPNS) and modified polymer (SPMP) based admixtures have been determined. The aim of the usage of combinations of air-entraining admixture with two different based superplasticizers is to form different inner structure affecting on compressive strength. All admixtures are used with three different ratios by cement weight and one of them is for overdosage effect. ANN analysis has been performed to predict the compression strength values after 7 and 28 days, in correlation with experimental part of the study. According to this view, 28 sets have been prepared with different combination of admixtures. At early ages, HS015-SPNS2.0 series had the lowest strength whereas the highest compressive strength at 28 days were obtained for HS005-SPMP0.8 series. Obtained compression strength values after 7 and 28 days have also been predicted by ANN analysis. It is stated that the established ANN model indicates a great capacity to predict the compressive strength values in the end.

Cuvinte cheie

ANN, aditivi, superplastifiant, mortare de ciment

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

313-318

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CONSTANTIN GAVRILOAIA, NICOLAE ȚĂRANU, RALUCA ONOFREI, MIHAI BUDESCU, PETRU MIHAI, IOANA-SORINA ENȚUC


Rezumat

Caracteristicile dinamice ale unui element de construcții sunt caracterizate prin frecvența proprie de vibrație, coeficientul de amortizare și rigiditatea acestuia. În lucrare se studiază variația frecvenţei proprii de vibraţie a unor elemente din beton armat în raport cu starea de degradare cauzată de fisurarea betonului şi curgerea armǎturii.

Un program experimental, efectuat la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi, a evidențiat relaţia dintre frecvenţa proprie de vibraţie şi stadiul degradării unor console din beton armat solicitate la încovoiere. În cadrul programului au fost testate, până la diverse stadii de degradare, patru grinzi din beton armat cu aceeaşi clasă de beton dar cu armări diferite. Rezultatele experimentale au fost validate prin modelare numerică utilizând programul pe bază de element finit LUSAS.

Cuvinte cheie

grinzi de beton armat, frecvență vibrație, stadii de degradare, modelare numerică

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

319-326

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

MICHAL HORA, PAVEL REITERMAN


Rezumat

This research is focused on concrete with rubber powder content exposed to low (freezing) temperatures. Rubber powder serves as air-entraining agent and should provide better freeze-thaw protection. On the other hand, rubber powder limits maximum compressive strength of concrete. The main purpose of this research is to find an optimal rubber powder content in order to satisfy needs for the minimal loss in strength of concrete as well as high freezing-thawing resistance. A freeze-thaw test was carried out on five concrete mixes with different contain of several rubber fractions to determine the optimal rubber grading. Specimens with rubber powder were tested on compressive strength, splitting tensile strength, tensile strength and moduli of elasticity. The specimens with rubber content were tested at laboratory temperature as well as at freezing temperatures. Influence of rubber addition was assessed on the base of original and residual values of studied properties after freeze-thaw loading. Resistance to frost damaged was determined by splitting tensile strength test and tensile strength test. Non-destructive methodology was predominantly used to monitor gradual deterioration during freeze-thaw cycling.

Cuvinte cheie

îngheț, dezgheț, pudră de cauciuc, antrenor de aer

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

327-333

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

GENG LIN, CHANG-LONG WANG , CHUN-YU QIAO, HAN-LONG CUI, LIE CHEN, SHUO YU


Rezumat

To comprehensively utilize lead-zinc tailings (LZT), it was used as main siliceous materials in autoclaved aerated concrete (ACC) in this study. The effects of fineness and content of LZT on the properties, hydration products and microstructures of AAC were investigated by the mechanical test, X-ray diffraction analysis (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), thermogravimetric/differential scanning calorimeter (TG-DSC) and scanning electron microscope (SEM). And the composition and morphology of the hydration products in AAC at varying stages were detected. The results show that the ACC containing 62% LZT (in mass percentage) with a specific surface area of 325 m2 kg-1 can achieve a bulk density of 587 kg m-3 and compressive strength of 4.94 MPa, which qualifies the requirements of A3.5, B06 level of AAC sample regulated by the composition and morphology GB/T 11969-2008. The mobility of slurry and hydration activity both increase as the fineness of LZT decreases. However, the small size of LZT particles and the high thickness of the slurry are harmful to form a good pore structure, which would influence the properties of AAC. When the blending percentage of LTZ is too high, the unreacted LTZ particles increase and accumulate within the system, which reduces the space among them and thus influences the growth and crystallization of hydration products. The main hydration products before curing are AFt and C-S-H gels. And then AFt decomposes and some amount of C-S-H transitions to tobermorite after curing and autoclaved.

Cuvinte cheie

steril plumb - zinc, beton celular autoclavizat, tobermorit

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

334-342

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

FAEZEHOSSADAT KHADEMI, MAHMOOD AKBARI, SAYED MOHAMMADMEHDI JAMAL


Rezumat

Ultrasonic pulse velocity (UPV) test method is used in this study for evaluating the compressive strength of concrete. A series of UPV tests were performed to evaluate the 28-day compressive strength of concrete and examine the effect of concrete mixture parameters on the UPV of concrete. It was found that concrete with higher 28-day compressive strength gives higher UPV and that an exponential relationship exists between the UPV and 28-day compressive strength of concrete. The results showed that the aggregate size has a significant effect on the strength of concrete. Concrete with larger aggregate size was found to give lower UPV and compressive strength. UPV results also indicated that the UPV and compressive strength of concrete consistently decrease with increase in water-cement ratio of concrete. The effect of using microsilica (Silica fume) in concrete is also studied. It was found that as the microsilica to cement ratio increases in concrete, the UPV and compressive strength of concrete increase. The effects of the ingredient materials on UPV were analyzed and potential mechanisms were proposed. To make the results applicable, the artificial neural network (ANN) method was used to predict the compressive strength of concrete based on the evaluated concrete mix parameters and ultrasonic pulse velocity. The ANN analysis demonstrated high reliability in predicting the compressive strength values of concrete.

Cuvinte cheie

beton, rezistență mecanică, încercare UPV, modelare rețele neuronale artificiale

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

343-350

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

AYED KADA, KERDAL DJAMEL EDDINE, SOLTANI RABAH


Rezumat

The study carried out herein aims at investigating the instantaneous and deferred mechanical behaviours of self compacting concrete (SCC). The survey was carried out in three steps. In the first step, local industrial waste fines, such as limestone (L), siliceous (S) and natural pozzolanic (PZ) fillers, were used in the preparation of the self compacting concrete; in the second, a study was performed to optimize the SCC formulation by varying the volume of paste; and finally, the effect of varying the volume of paste on the mechanical strength and shrinkage of the SCC was examined in the third part. Results showed that the addition of local fillers, according to international recommendations, in the preparation of SCC mixes gives better compressive strength and shrinkage behaviour than that of vibrated concretes.

Cuvinte cheie

beton autocompactant, filer calcar, filer silicios, puzzolană naturală, contracție

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

351-360

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RUXANDRA – ELENA GEANALIU - NICOLAE, ADRIAN-ALEXANDRU PÎRVAN, ECATERINA ANDRONESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

În acest studiu, sunt prezentate rezultatele bioevaluării unor materiale hibride medicament- argile sintetizate in Synthesis and characterization of drug - mineral clay hybrid materials for biomedical applications as drug delivery systems – part I [1], în vederea obținerii de sisteme cu eliberare controlată folosite în tratamentul cancerului. Materialele supuse bioevaluării au fost cele nouă tipuri,obținute utilizând trei tipuri de faze minerale cu diferite caracteristici structurale ca matrice suport și epirubicină, fludarabină și gemcitabină ca și substanțe active.

În vederea caracterizării structurale și morfologice s-au folosit tehnicile: difracția de raze X, analize termice, microscopie electronică de baleiaj, care au oferit informații despre intercalarea interstrat adecvată a citostaticelor, o adsorbție bună în matrice și microstructură. In acest studiu s-a continuat cu bioevaluarea, prezentând informații despre cinetică și eliberarea medicamentului. Astfel, analizele realizate au fost citotoxicitatea in vitro care a oferit informații despre potențialul de utilizare al materialelor în aplicații biomedicate, reflectând activitatea antitumorală.

Cuvinte cheie

epirubicin, fludarabin, gemcitabin, caolinit, halloysit, materiale hibride, eliberare medicamente

MARIA COLIE, DAN MIHĂIESCU, ADRIAN SURDU, ANTON FICAI, DANIELA ISTRATI, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

În această lucrare descriem sinteza materialului supraconductor YBa2Cu3O7-δ prin reacţie de autocombustie modificată. Scopul urmărit vizează obţinerea acestuia în stare pură, cu dimensiuni ale cristalitelor de ordinul nanometrilor, printr-o nouă cale de sinteză, întrucât datele de literatură raportate până în prezent pe acest subiect sunt limitate, folosind cantităţi stoechiometrice de acetat de ytriu şi azotaţi de bariu şi cupru fără adaos de combustibil organic. Reacţia de autocombustie transformă gelul precursor într-un material pulverulent maro-închis, în timpul unei reacţii puternic exoterme. După procesul de calcinare la 900⁰C pulberea neagră obţinută este supusă procesului de sinterizare folosind Spark Plasma Sintering (SPS) la 510⁰C. Materialul final a fost analizat prin difracţie de raze X (XRD), microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDS).

Cuvinte cheie

autocombustie, acetat - azotat, supraconductori, sinterizare plasmă

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

369-374

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MAHAMMADALI A.RAMAZANOV, ABEL. M.MAHARRAMOV, FLORA V.HAJIYEVA, FEYZA KIRAÇ, OLGUN GÜVEN


Rezumat

In the present work, thermal and mechanical properties of nanocomposites PP+ZrO2 are studied. The presence of zirconium dioxide in PP increases its thermal stability and mechanical properties of nanocomposites. The AFM studies show that a change in upper molecular structure of polypropylene as well as a chipping of structure elements of surface morphology occur with addition the nanosize powder to the polymeric matrix. The thermal stability and mechanical properties generally increases with increasing amount of zirconium dioxide. Improvement in thermal stability of PP occurs by the addition of 5% ZrO2. It was experimentally shown that increasing of volume content of ZrO2 changes the mechanical durability of nanocomposite PP+ZrO2 with extremum, i.e. the concentration of ZrO2 up to 5% increase durability, and more than 5% decrease it. These results prove that ZrO2 nanoparticles with concentration up to 5% are the centers of structure nucleation, and further increasing of nanoparticles concentration leads to destroying of physical structure of polypropylene.

Cuvinte cheie

TiO2, nanoparticule, XRD, SEM, TEM, PL

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

375-382

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

NALAN KALKAN, RECEP KANIT


Rezumat

The importance of capillary imbibition and evaporation processes in the alteration of building stones under the action of salt crystallization can be estimated by various experimental techniques. The aim of this study is to understand the direct relationships between salt weathering, petrophysical and structural properties. We chose to work on calcarenite stone which was commonly used as building material in historical monuments in Morocco. Laboratory wetting-drying cycles were tested on calcarenite specimens with sodium chloride solutions of different concentrations. Results show that the permeability and specific mass of precipitated salt depend on the material porosity and solution concentration. Moreover, variations of thermal conductivity and permeability during applied cycles are less important for samples taken parallel to the sediment bedding than for those taken perpendicularly. The material anisotropy will also be discussed.

Cuvinte cheie

structuri de zudărie, beton torcretat armat, încercări ciclice

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

383-391

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

D.N. ISOPESCU, L. DUMITRESCU, I.D. ZĂPODEANU, O. NECULAI


Rezumat

Rezultatele cercetării din acest articol sunt axate pe impactul materialelor de construcții și a combinațiilor de materiale asupra mediul înconjurător, în special asupra emisiilor de gaze cu efect de seră ale unui studiu de caz bazat pe un nou sistem hibrid de construcție aplicabil la clădiri joase situate în zone seismice. Sistemul hibrid a fost conceput ca o zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat întărit cu cadre compozite realizate din profile laminate din oţel încorporate în beton. Rezultatele obținute în calculul de proiectare, cele pentru coeficientul global de izolare termică, precum și cele în evaluarea ciclului de viață, au scos in evidenţă buna performanţă a sistemului hibrid propus în ceea ce privește impactul asupra mediului.

Cuvinte cheie

emisii de gaze, cu efect de seră, structuri hibride, evaluare impact, eficiență energetică

Anul

2016

Numărul

46 (3)

Paginile

392-398

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

LAVINIA GABRIELA POPESCU, ENIKÖ VOLCEANOV, ILDIKO ANGER, ALEXANDRA GEORGIANA MOISE, ADRIAN VOLCEANOV, ECATERINA MATEI


Rezumat

Lucrarea prezintă o evaluare comparativă a factorilor de mediu la utilizarea unui deşeu industrial – zgura albă provenită din metalurgia secundară. Au fost investigate zguri LF din două surse sub formă de pulbere, prelucrate ulterior sub formă de pelete.

Compoziţia chimică a zgurilor evaluate a fost determinată prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X (XRF).

Au fost efectuate teste de levigabilitate şi analize ale compoziţiei chimice prin diverse metode. Astfel, compoziţia chimică a levigatului rezultat pentru diferite fracţii granulometrice ale deşeului de zgură LF a fost determinată cu ajutorul spectrometriei de absorbţie atomică în flacără (FAAS) și prin spectrometrie de emisie optică în plasmă cuplată inductiv (ICP-OES), în special pentru determinarea conţinutului de metale grele, antrenate din zgură.

De asemenea, a fost investigată evoluţia pH-ului şi conductibilităţii electrice pe probele de levigat, preparate la raportul solid / lichid de 1:2 și 1:10.

Avantajul folosirii zgurilor LF sub formă de pelete constă în reducerea instabilităţii zgurii LF, spre deosebire de zgura iniţială care are caracter prăfos, fapt ce duce la dispersia prafului în mediul înconjurător. Acest lucru este posibil prin prelucrarea zgurii la o granulaţie optimă, care conduce la obţinerea unui produs mai omogen şi din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice. Acest lucru permite utilizarea efectivă ca amendament al solurilor acide în agricultură.

Cuvinte cheie

peleți, zguri metalurgice, lixiviere, sol acid, agricultura sustenabilă

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

405-411

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RODICA-MARIANA ION, MIHAELA-LUCIA ION, ADRIAN RADU, RALUCA-IOANA ŞUICĂ-BUNGHEZ, RADU-CLAUDIU FIERĂSCU, IRINA FIERĂSCU, SOFIA TEODORESCU


Rezumat

În domeniul restaurării arhitecturale, prin intermediul unor studii de caz sunt analizate materialele vechi, precum şi dezintegrarea lor în medii agresive. Unele proprietăţi (capilaritate, porozitate) sunt testate pe diferite suprafeţe de faţadă, în scopul identificării materialelor constituente şi selecţiei materialelor utile în restaurare. Studiile de microscopie (MO, AFM) realizate permit observarea principalelor semne de alterare şi a rezultatelor consolidării cu diverse materiale. Tehnici precum EDXRF și ICP-AES oferă informaţii asupra compoziţiei elementale a probei, în timp ce GC-MS permite identificarea răşinilor de conifere din adezivii utilizaţi anterior pentru restaurare. Identificarea terpenelor şi a derivaţilor acestora evidenţiază prezenţa uleiurilor vegetale şi a răşinilor de conifere. De asemenea, parametrii de culoare CIELAB reprezintă o dovadă a eficacităţii procesului de conservare. În plus, în această lucrare este investigată comparaţia dintre mortarele tradiţionale (pe bază de ciment) cu cele bazate pe nanomateriale (hidroxid de calciu, hidroxiapatită şi amestecul lor controlat) utilizate în restaurare.

Cuvinte cheie

nanomateriale, caracterizare, restaurare fațade

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

412-418

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

PAVEL KRIVENKO, OLEG PETROPAVLOVSKII, HRYHORII VOZNIUK


Rezumat

At present, a tendency to substitute hazardous organic adhesives in the majority of building materials is clearly observed. This is connected with the more strict than before requirements for health safety, fire safety and durability. The most important task is substitution of organic binders, traditionally used as adhesives for gluing concrete, brick and ceramics with non-hazardous inorganic binders. To solve this problem an adhesive for concrete, brick and ceramics based on ecologically friendly alkaline aluminosilicate binder (geocement) has been developed. This binder is itself an inorganic polymer, which combines properties of inorganic substances (high strength and frost resistance) and those of organic substances (elasticity, adhesion to various materials etc.) and is analogue to alkaline aluminosilicate materials occurring in nature: zeolites, feldspathoids, etc. Bonding strength of the geocement-based adhesives to various surfaces is higher than 1 MPa. With taking into account high pH of the geocement stone a proper choice of fillera and additives is important. The purpose of the study was to reveal influence of the geocement-based adhesive composition on properties and, accordingly, on structure of the interfacial transition zones: "concrete−concrete", "concrete−ceramics", "ceramics−ceramics".

Cuvinte cheie

structuri alumino - silicatice, adezivi pe bază de geociment, metacaolin, mică felspat

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

419-423

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

IOANA GOMOIU, MADALIN ENACHE, ILEANA MOHANU, ROXANA COJOC, SIMONA NEAGU, DAN MOHANU


Rezumat

Colonizarea microbiană şi biodeteriorarea picturilor murale din monumete istorice au ca efect deteriorări estetice şi structurale datorită degradării lianţilor organici, biomineralizării, biofilmelor colorate şi a modificărilor de culoare. Mortarul original şi cel de reparaţie din trapeza Complexului Monastic Hurezi-România au fost analizate din punct de vedere structural şi microbiologic. Analiza directă efectuată in situ pe peretele de nord şi vest a pus în evidenţă: fisuri, zone de culoare roz de dimensiuni reduse şi mari la nivelul picturii murale, a mortarului original şi de reparaţie; zone mici, de culoare neagră pe mortarul de reparaţie; eflorescenţe de culoare roz sau alb în principal pe mortarul de reparaţie. Observaţiile microscopice efectuate atât in situ cât şi în laborator (microscopie optică şi microscopie electronică de baleiaj) au identificat biofilmul de culoare roz şi colonii mici de culoare neagră. Caracteristicile mortarelor sunt favorabile pentru aderarea şi multiplicarea bacteriilor şi fungilor.

Cuvinte cheie

colonizare microbiană, biofilm roz, biopigment negru, mortar strat de pictură

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

424-430

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ILEANA MOHANU, DAN MOHANU, IOANA GOMOIU, ADRIANA MOANŢĂ, LILIANA RADU, CRISTINA SERENDAN


Rezumat

Bisericile de lemn pictate în frescă, prezente exclusiv în zona de sud a României, reprezintă o categorie restrânsă, prea puţin explorată şi, în plus, ameninţată cu dispariţia. Principala problemă de conservare o reprezintă refacerea aderenţei frescei la suportul de lemn.

Această lucrare prezintă rezultatele primelor cercetări privind obţinerea unor materiale care să servească în procesul de consolidare a picturilor murale pe suport de lemn. În acest scop au fost realizate o serie de mortare pe bază de var hidratat, nisip de râu şi fibre de cânepă. Pentru îmbunătăţirea aderenţei a fost adăugat un aditiv acrilic. Au fost evaluate diferite caracteristici ale mortarelor în stare întărită, cum ar fi: densitate aparentă, absorbţie de apă, permeabilitate la vapori de apă, rezistenţă la încovoiere şi compresiune, rezistenţa la fenomenul de biodegradare. Utilizarea fibrelor în compoziţia mortarelor a condus la imbunătăţirea rezistenţelor mecanice la încovoiere şi compresiune.

Cuvinte cheie

frescă, mortar de var, fibră, rezistență mecanică, biodegradare

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

431-436

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RAUL-AUGUSTIN MITRAN, DOINA GEORGESCU, NICOLAE STĂNICĂ, CRISTIAN MATEI, DANIELA BERGER


Rezumat

Nanomaterialele compozite care combinǎ proprietǎţile magnetice cu porozitatea au diverse aplicaţii în catalizǎ, eliberare ţintitǎ de medicamente, depoluare, stocare de energie etc. Totuşi, sinteza nanoparticulelor de magnetitǎ acoperite cu silice mezoporoasǎ de tip SBA-16 este foarte dificilǎ din cauza mediului puternic acid, care conduce la dizolvarea oxidului de fier. In aceastǎ lucrare raportǎm o sintezǎ simplǎ pentru compozite Fe3O4@SBA-16 cu conţinut ridicat de magnetitǎ într-un mediu slab acid. Influenţa ordinii adǎugǎrii reactivilor a fost studiatǎ, iar materialele rezultate au fost caracterizate prin difracţie de raze X la unghiuri mici şi mari, spectroscopie în infraroşu, microscopie electronicǎ de baleiaj, spectroscopie de raze X de energie dispersivǎ, izoterme de adsorbţie-desorbţie a azotului şi mǎsurǎtori magnetice. Proprietǎţile probelor Fe3O4@SBA-16 sunt discutate comparativ cu un material Fe3O4@MCM-41 obţinut în mediu bazic. Toate nanocompozitele au porozitate ridicată şi proprietǎţi superparamagnetice.

Cuvinte cheie

proprietăți superparamagnetice, silice mezoporoasă, SBA - 16, magnetită, MCM - 41

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

437-443

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

GEORGE PELIN, ECATERINA ANDRONESCU, CRISTINA-ELISABETA PELIN, OVIDIU OPREA, ANTON FICAI


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu privind obținerea, caracterizarea și testarea unor materiale compozite și nanocompozite pe bază de pâslă din fibră de carbon și rășină fenolică simplă și cu adaosuri de nanoparticule de carbură de siliciu, utilizând două concentrații masice diferite (1 și 2%). Efectul prezenței și concentrației de nSiC este evaluat luând ȋn considerare comportamentul mecanic, tribologic și termic. Testarea mecanică a constat din testarea la compresiune și la ȋncovoiere ȋn 3 puncte, rezultatele indicând ȋmbunătățirea rezistenței și rigidității ȋn cazul probelor nanocompozite. Testarea tribologică a arătat creșterea valorilor coeficientului de frecare cu creșterea concentrației de nSiC. Comportamentul termic a fost evaluat prin analize TG-DSC și teste de șoc termic (la 1100°C), analiza pierderilor masice după testare a arătat că nSiC poate să acționeze ca un agent de protecție termică, ȋmbunătățind rezistanța termică a acestor materiale. Rezultatele experimentale indică faptul că adaosul de nanoparticule de carbură de siliciu ȋn matricea din rășină fenolică a materialelor de tip ablativ pe bază de pâslă din fibră de carbon le ȋmbunătățește proprietățile mecanice, tribologice și termice și le recomandă ca potențiale candidate pentru aplicații ablative.

Cuvinte cheie

pâslă din fibre carbonice, compozit de tip ablativ, nanocarbură de siliciu, rezistență la șoc termic

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

444-452

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

ZENO GHIZDĂVEȚ, DANIELA NĂSTAC, MIHAI EFTIMIE, B. ȘTEFAN, IONELA STANCIU, ADRIAN VOLCEANOV


Rezumat

Analiza multivariată a unei baze de date complexe a evidențiat corelații compoziție-condiții de procesare-microstructură pentru anumite clinchere. Baza de date a fost constituită din rezultatele de analiză chimică ale unor clinchere de ciment, informații extrase din analiza imaginilor de microscopie optică a clincherelor și o serie de parametri de proces pentru instalația de clincherizare. Clincherele au fost arse în condiții diferite în industrie (19) sau în laborator (14 clinchere). Analiza imaginilor pentru fiecare clincher a constat în calculul parametrilor de formă, dimensiunii fractale și a unui parametru derivat din entropia Shannon, denumit Grad de Uniformitate. Au fost izolate și analizate în imaginile de microscopie optică fazele C3A și C4AF care constituie faza interstițială. Rezultatele finale ale analizei au identificat în mod clar cei mai importanți parametri din baza de date disponibilă. S-a constatat, de asemenea, că există un element-pivot – conținutul de CaO liber – între verigile compoziție, procesare și microstructură. Concluzia imediată este că oxidul de calciu liber poate fi un element de legatură între analizele de laborator și parametrii industriali în înțelegerea unor astfel de corelații complexe.

Cuvinte cheie

analiză multi - variată, clincher, microscopie optică, entropia Shannon, dimensiune fractală, fază interstițială

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

452-464

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

YU HAN, BAO-MIN WANG , SHUAI LIU


Rezumat

Mechanical performances of carbon nanotubes reinforced cement-based composites have been studied separately. The autogenous shrinkage of cement-based composites doped with multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) were investigated with low MWNTs concentration of 0, 0.05%, 0.1% and 0.15% by weight(wt%) of cement in the early age in this paper. Ultrasonic processing and a commercially surfactant were utilized to achieve homogenous MWNTs suspensions. The addition of MWNTs decreased the autogenous shrinkage of cement composites compared to the reference sample. When the MWNTs dosage was 0.15 wt%, the autogenous shrinkage of specimen was the minimum, which was 28% lower than the reference sample. The water-cement ratio affects the early-age autogenous shrinkage more obviously. The results indicated that MWNTs can also have a beneficial effect on the early strain capacity, the early-age and long term durability of the cement-based composites.

Cuvinte cheie

nanotuburi de carbon, compozite bazate pe ciment, durabilitate autocontracție la perioade scurte de întărire

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

465-470

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

J.S. POZO-ANTONIO, J. FEIJOO


Rezumat

Concrete lime- and NHL-based mortars were prepared with river sand and a standard ASTM sand as aggregate. The mortar samples were subjected to different curing conditions for 28 days in order to achieve the acceptable mortar strength in a shorter period of time, with the aim to move the repaired artworks from the restoration departments of museums while avoiding possible contamination or damages. The results are provided under the study of the influence of the curing conditions, the binder nature, the binder/aggregate ratio relation and the aggregate nature. The test results showed that ASTM sand was a good alternative to river sand; it even improved the mechanical characteristics and drying shrinkage of the NHL-based mortars and lime cement-based mortars. NHL5, with a lower amount of aggregates, achieved higher values of flexural tensile and compressive strength and performed mortars with lower shrinkage values, being the ASTM sand the aggregate that provided better properties. Synthetically, the lime based mortar NHL5 (1:1.75) with ASTM sand under 14 days at a RH of 90 ± 5% and 14 days at a RH of 60 ± 5% seemed to be a satisfactory solution to be used as repair mortar in order to achieve good mechanical and physical properties without long periods in restoration departments.

Cuvinte cheie

ciment portland, var, mortar, agregat de râu, mortare pentru reparații, proprietăți mecanice

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

471-479

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

CAI JUN, LI GENGYING


Rezumat

Self-compacting concrete (SCC), also known as self-consolidating concrete, can be classified as an advanced construction material. SCC is a highly flowable concrete that can achieve full compaction without the need of vibration. In this study, the influence of fly ash on workability, mechanical properties and drying shrinkage of SCC specimens were investigated. The amount of fly ash was varied from 0% to 60% by mass of the binder material. Workability of SCC was characterized by the slump flow and the V-funnel tests. Test results showed that the workability of fresh SCC is improved by increasing the amount of fly ash. Compressive strength, splitting tensile strength and flexural strength decrease with the increase of fly ash. Fly ash can obviously reduce the drying shrinkage of SCC.

Cuvinte cheie

beton autocompactant, proprietăți mecanice, contracție la uscare

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

480-484

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

RADU VOINIȚCHI, CONSTANTIN DORINEL VOINIȚCHI, VIOREL CRĂCIUN, ALINA BĂDĂNOIU


Rezumat

În această lucrare se prezintă influența dozajului și a formei granulelor de agregat asupra principalelor proprietăți ale unor betoane cu porozitate ridicată (BPR). Rezultatele prezentate în această lucrare permit stabilirea unei corelații între valoarea coeficientului de permeabilitate a amestecului de agregate și a BPR corespunzatoare, preparate cu diferite dozaje de ciment. Această corelație poate fi folosită pentru proiectarea compoziției unui BPR, cu o anumită valoare a permeabilității, folosind ca date inițiale rezultatele obținute la testarea permeabilității amestecului de agregate, cu aplicarea unui coeficient de corecție care depinde de dozajul de ciment.

Înlocuirea fracțiunii 8/16 mm a agregatului (format din particule poliedrale) cu particule plate (caracterizate printr-un raport lungime/grosime mai mare ca 3) nu exercită o influență majoră asupra valorilor coeficientului de permeabilitate a amestecului de agregate și a BPR derivate. Totuși, s-a inregistrat o importantă scădere a rezistenței la compresiune a BPR atunci când particulele poliedrale de agregat (fracțiunea 8/16 mm) au fost înlocuite de cele plate.

Cuvinte cheie

beton cu permeabilitate ridicată, formă granule de agregat, permeabilitate la apă, rezistența la compresiune

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

485-490

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

G. MURALI, A.S. SANTHI , G. MOHAN GANESH


Rezumat

The aim of the study is to investigate the loss of mechanical properties such as compressive and splitting tensile strength of fiber-reinforced concrete (FRC) when exposed to impact load. Two different steel fibers i.e. hooked end and crimped end having the length of 50 mm and an aspect ratio of 50 were used as reinforcing materials in 0.5%, 1.0% and 1.5% volumes with a water-binder ratio of 0.42. The American concrete institute (ACI) committee 544 drop weight test was performed on 28 days cured cylinders, in order to determine the impact failure energy. In order to identify the loss of compressive and splitting tensile strength due to the effect of impact, another set of samples were prepared from the same concrete mixtures and exposed to impact loads of 25%, 40%, and 55% of their impact failure energy. Based on the results obtained from the experimental work, multivariate linear regression (MLR) models were developed using SPSS software to predict the percentage loss of compressive and splitting tensile strength due to the effect of impact load and the validity of the proposed model were verified with the test data of an earlier research. The results showed that the loss of compressive and splitting tensile strength in FRC significantly decreased compared with concrete without fiber, when exposed to impact loads. The results of the proposed model provided good agreement with the experimental results.

Cuvinte cheie

beton armat dispers, proprietăți mecanice

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

491-496

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

ASLAM HUSSAIN , SALEEM AKHTAR


Rezumat

Structural Health Monitoring (SHM) plays an important role in retrofitting of concrete structures. In this paper, soundness of concrete material in three domes of a structure was evaluated by the use of Schmidt Rebound Hammer test and X-ray Diffraction (XRD) test after initially investigating the whole structure visually. It has been realized that value addition in the field of NonDestructive Testing (NDT) of Civil Engineering Structures is possible only through combination of various testing techniques. By successfully combining the results of visual inspection, strength based physical test and chemical test, authors have succeeded in introducing a novel idea for further research. XRD test, which has generally not been categorized as an NDT tool for structural evaluation, gives satisfactory results when combined with a strength based NDT tool.

Cuvinte cheie

evaluare conformitate structurală, beton, metode vizuale, fizice, chimice

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

497-504

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

AREF MOHAMAD AL-SWAIDANI


Rezumat

The objective of the present work is to predict the compressive strength, water permeability, chloride penetrability and porosity of concretes containing volcanic scoria as cement replacement after 2, 7, 28, 90 and 180 days curing. Concrete specimens have been produced with three different water-binder ratios of 0.5, 0.6 & 0.7 and replacement levels ranging from 10 to 35%. Test results revealed that curing time, the scoria content and the water-binder ratio had a large influence on all the examined properties of scoria-based concrete. An estimation equation has been developed by the authors to predict the studied properties depending on the water-binder ratio, the curing time and the replacement level of volcanic scoria. SEM/EDX analysis has been reported, as well.

Cuvinte cheie

beton cu rocă vulcanică, predicție, proprietăți

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

505-514

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

VLAD LUPĂȘTEANU, NICOLAE ȚĂRANU, PETRU MIHAI, GABRIEL OPRIȘAN, RADU LUPĂȘTEANU, DRAGOȘ UNGUREANU


Rezumat

Comportarea regiunii de interfață dintre lamelele compozite polimerice armate cu fibre din carbon (CPAFC) lipite cu adezivi de suprafețele din oțel, reprezintă un factor important în asigurarea unei soluții eficiente de consolidare a elementelor din oțel.

Programul experimental care este prezentat în această lucrare a fost realizat la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași și a constat în investigarea comportării regiunilor de interfață dintre oțel și lamelele compozite îmbinate cu adezivi. In acest sens, au fost realizate 25 de probe prin suprapunere simplă și testate până la cedare. Parametrii variabili care au fost analizați în acest studiu sunt tipul lamelei CPAFC precum și tipul și grosimea adezivilor. De asemenea, influența tratării suprafeței de oțel a fost analizată prin compararea rezultatelor obținute pentru suprafețele sablate cu alice și pentru cele netratate. Pe baza testelor efectuate au fost identificate și comentate modurile specifice de cedare; au fost trasate curbele forță-deplasare și s-a studiat distribuția deformațiilor specifice în lungul zonei de îmbinare.

Cuvinte cheie

lamele compozite CFRP, oțel comportare interfață, îmbinări adezive

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

515-522

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

V. KARAYANNIS, K. NTAMPEGLIOTIS, S. LAMPRAKOPOULOS, D. KASITEROPOULOU, G. PAPAPOLYMEROU, X. SPILIOTIS


Rezumat

In the current research, clay-based bricks with beneficial utilization of industrial “scrap-soil” as admixture were developed and characterized, in order to contribute to circular economy, environmental protection and conservation of natural resources. “Scrap-soil” is an industrial soil containing residues of steel scrap and/or steel making by-products as a result of their temporary storage in open steel industry soil spaces. Brick-shaped specimens were formed by extrusion of clay/”scrap-soil” mixtures in various proportions up to 9 %wt. industrial soil, and then fired at different peak temperatures (850-1100oC). Shrinkage and weight loss upon sintering as well as bulk density, porosity, mechanical strength and thermal conductivity of sintered ceramic microstructures were determined and studied as a function of the admixture percentage and firing temperature. The experimental results confirm that incorporation of “scrap-soil” into standard red ceramic bodies is feasible, as their shape, density, mechanical performance and thermal conductivity remain practically unaffected with increasing the admixture percentage. Moreover, the sintering temperature can be optimized either to obtain specific characteristics of the brick bodies or to attain energy savings.

Cuvinte cheie

sol degradat, cărămizi, extrudare, sinterizare, caracterizare

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

523-529

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

DOREL RADU, OVIDIU DUMITRESCU , IRINA PINCOVSCHI


Rezumat

Sistemele oxidice vitroase pot fi descrise la mai multe niveluri structurale. Astfel, un prim nivel considerat este cel atomic, când entităţile structurale caracteristice sunt ionii de oxigen şi diverşi cationi, în proporţii stabilite. În acest caz, proprietăţile sticlei determinate sunt volumul molar, volumul molar al ionului de oxigen şi compactitatea.

În lucrare, toate aceste proprietăţi au fost calculate pe baza datelor experimentale obţinute prin măsurarea unor proprietăţi pentru sticlele având formula molară (35–x) Na2O·xAl2O3·65B2O3, unde x = 0; 5; 10; 12,5; 15; 17,5. Concret, s-au stabilit relaţii de calcul de tipul compactare structurală versus compoziţie chimică, respectiv, versus caracteristicile structurale ale sticlelor studiate.

Cuvinte cheie

sticle din sistemul Na2O-Al2O3-B2O3, volum molar, grad de compactitate

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

530-537

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

MIHAI EFTIMIE, EDUARD MARINESCU, ALINA MELINESCU, ANDREEA MONCEA


Rezumat

În ultimii ani echipamentele electronice care au în componența lor tuburi cinescoape (CRT) au încetat să mai fie produse în țările dezvoltate și au fost înlocuite de echipamente moderne, mai economice și mai ușoare. Deșeurile de sticlă rezultate din tubul cinescop reprezintă o materie primă valoroasă care poate fi utilizată pentru obținerea altor materiale cum ar fi vitroceramică, cu diverse aplicații.

Această lucrare are ca scop studiul cristalizării unor sticle CRT cu conținut scăzut de oxid de bariu cu adaos de nucleatori (TiO2, ZrO2 și ZnO) în proporție de 15%. Pe probele obținute au fost efectuate analize de difracție de raze X pentru determinarea fazelor cristaline și microscopie electronică de baleiaj pentru a examina microstructura și fazele rezultate prin tratament termic. Astfel, s-a evidențiat influenţa agentului de nucleaţie şi a temperaturii de tratament termic asupra proprietăţilor vitroceramicii.

Materialul poate fi aplicat în domeniul construcțiilor, de exemplu ca plăci decorative sau izolante. Avantajele sale rezultă din reutilizarea unui procent mare de deșeu, cu impact pozitiv asupra mediului, și din temperatura redusă la care este obținut [1-3].

Cuvinte cheie

de;euri CRT, viroceramici, con’inut redus de BaO

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

538-541

Domenii de interes

CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Articol integral

EMILIA MOSONYI, NICOLETA COBÂRZAN


Rezumat

Lucrarea reprezintă un studiu cu caracter interdisciplinar asupra zidurilor de fortificaţie din tuf vulcanic ale unui monument istoric, bazându-se pe: observaţii in situ, cercetări petrografice şi mineralogice (metoda colorării diferenţiate, microscopie în lumină polarizată prin transmisie, analize DRX) şi testări de absorbție a apei asupra unor probe extrase din elemente de construcţie înlocuite (plăci şi blocuri), mortare pe bază de ciment Portland alterate şi nealterate, plăci de tufuri vulcanice. Principalele procese de alterare evidenţiate au fost: fisurare intensă (fisuri de uscare, reacţii alcalii-agregate, carbonatare, cristalizare săruri, îngheţ-dezgheţ şi levigări asociate carbonatării secundare şi fenomene expansive induse de atacul sulfaţilor

Cuvinte cheie

clădiri istorice, tuf vulcanic, microscopie petrografică, atac sulfatic, compatibilitate

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

542-551

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral

FLORENTINA ALINA BURLACU, CARMEN RĂCĂNEL, ADRIAN BURLACU


Rezumat

Siguranța rutieră are o importanță crescută, mai ales după ce ONU a proclamat perioada 2011-2020 Deceniul unei Acțiuni în Siguranța Circulației. Așa cum mulți factori contribuie la producerea accidentelor din trafic, infrastructura are propriul aport. Studiile referitoare la suprafața de rulare sunt foarte importante, în special datorită faptului că producerea accidentelor rutiere poate fi influențată de calitatea contactului pneu-carosabil. Aspecte precum rugozitate, permeabilitate și uniformitate sunt principalele proprietăți de care ar trebui să se țină cont pentru o suprafață de rulare. Lucrarea de cercetare prezentă are scopul de a corela caracteristicile materialelor folosite în stratul de uzură cu riscul de producere a accidentelor din trafic, prin calculul distanței de frânare, o subcomponentă a distanței de oprire. Rezultatele încercărilor de laborator realizate pe agregate vor arăta că varierea sursei materialelor, distanța de oprire poate să difere cu până la 20 de metri.

Cuvinte cheie

materiale rutiere, siguranță rutieră încercări de laborator

Anul

2016

Numărul

46 (4)

Paginile

552-559

Domenii de interes

LIANȚI ȘI BETOANE

Articol integral