ANDREI TIBERIU CUCURUZ, ECATERINA ANDRONESCU, ANDREIA CUCURUZ, GEORGE PELIN


Rezumat

Scopul acestei lucrări a fost de a obține prin polimerizare radicalică in situ materiale compozite de tipul acid polimetacrilic/Al2O3 și de a modifica structura aluminei cu doi agenți de cuplare silanici, 3-aminopropil-trimetoxisilan (APTMS) și diclorodimetilsilan (DMDCS). De asemenea, s-a dorit studierea influenței silanizării asupra proprietăților fizico-mecanice ale materialelor compozite rezultate. Modificarea suprafeței particulelor anorganice este utilizată ca o tehnică eficientă pentru a îmbunătăți interacțiunile dintre matricea polimerică și nanoparticule.

Alumina modificată a fost investigată utilizând spectroscopia în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) care a confirmat succesul procedurii de silanizare. Faza cristalină a fost identificată utilizând analiza de difracție de raze X (XRD) și prezența aluminei în materialele compozite este demonstrată conform fișelor ASTM. Microscopia electronică de scanare a relevat în toate probele analizate particule de alumină cu morfologie sferică care sunt încorporate omogen în matricea polimerică organică. De asemenea, proprietățile specifice ale compozitelor au fost investigate pe baza porozimetriei cu xilen și a rezistențelor mecanice la compresiune.

Materialele compozite sintetizate în acest studiu au demonstrat un bun potențial pentru aplicații în stomatologie ca rășini dentare sau materiale pentru protezele dentare.

Cuvinte cheie

alumină, acid polimetacrilic, materiale compozite, materiale pentru proteze dentare

ELISABETA VASILESCU, VLAD GABRIEL VASILESCU, ION PĂTRAȘCU, BOGDAN GĂLBINAȘU


Rezumat

Calitatea restaurărilor metalo – ceramice este strâns legată de calitatea legăturii metal – ceramică, în care rigiditatea structurii metalice care împiedică apariţia forţelor de flexiune în ceramica de placare şi în zona de interfaţă, reprezintă o condiție esențială. De obicei turnată, componenta metalică este constituită din diferite metale și aliaje nobile precum aur , sau aliaje nenobile.

Titanul și aliajele de titan reprezintă la ora actuală o soluție ideală care se datorează proprietatilor de exceptie ale acestora cum ar fi: rezistență la coroziune și rezistență mecanică ridicată, densitate, conductibilitate termică și coeficient de dilatare termică reduse, s.a.

Cercetările efectuate au avut ca obiectiv studiul comportării unui nou aliaj de titan în tehnologia metalo - ceramică (Ti10Zr), studiu preliminar vizând cercetarea legăturii metalo – ceramică, comparativ cu aliajele convenționale (Ti6Al4V) și titan pur (TiCp). Evaluarea rezistenţei legăturii Ti10Zr - Ceramică T22 Noritake s-a efectuat prin teste mecanice, respectiv măsurarea rezistenței la forfecare și determinarea valorii finale a forţei la care se produce desprinderea componentei ceramice de pe substructura metalică. Testele mecanice au fost completate de metode indirecte, nedistructive de evaluare a rezistenței legăturii metalo – ceramice. Rezultatele experimentale obținute confirmă unele rezultate din literatura de specialitate cu privire la comportarea aliajelor nenobile ca și substructuri în restaurările metalo – ceramice, iar pe de altă parte pot constitui elemente de noutate cu privire la comportarea unui nou aliaj de titan (Ti10Zr) ca și componentă metalică în tehnologia metalo – ceramică.

Cuvinte cheie

aliaje nenobile, bioaliaj, Ti10Zr, legătură metal ceramică, încercări mecanice, restaurare protetică metal ceramică (MC), oxid, grosime strat, analiză SEM

ENIKÖ VOLCEANOV, CRISTINA GEORGIANA POPA, ADRIAN VOLCEANOV, SORIN CIUCA


Rezumat

În acest studiu se investighează efectele adiției simultane de CaO și MgO asupra fazelor cristaline, a dimensiunilor cristalitelor și a proprietăților de sinterizare a pulberii coprecipitate de ZrO2 - Al2O3 utilizând analize termice complexe (TG, DTA, DTG), difractometria cu raze X, analize electronomicroscopice de baleiaj (SEM) cuplate cu sistem dispersiv de energie (EDS). S-au efectuat corelații compoziție – microstructură - proprietăți pentru pulberea zirconio-aluminoasă coprecipitată după sinterizarea la 1050oC, 1350oC și 1500oC cu menţinerea unui palier de 2 ore la fiecare temperatură. Rezultatele au arătat că dezvoltarea fazei tetragonale a zirconei în prezenţa simultană a ionilor Ca2+ și Mg2+ a fost efectivă la 1500 °C. În aplicațiile dentare, materialele dentare sunt în contact cu saliva, care conține un număr mare de ioni care la rândul lor pot accelera coroziunea materialelor. In acest context a fost de asemenea investigată, stabilitatea chimică în salivă artificială modificată de tip Fusayama-Meyer a ceramicii zirconio-aluminoase sinterizate. Probele ceramice sinterizate la 1500°C prezintă o stabilitate chimică mai bună, iar variația pH-ului soluţiei de imersie este mai scăzută atunci când se utilizează o soluție de pornire cu pH = 7,4. Cu toate acestea, variația pH-ului după imersie în saliva artificială este evidentă după 216-288 ore datorită transportului ionic între ceramică și soluție, chiar după sinterizarea la 1500oC.

Cuvinte cheie

zircona, alumină, bioceramică, stabilitate chimica, saliva artificiala,

SIMONA NEAGU, CRINA ANASTASESCU, IOAN BALINT, MARIA ZAHARESCU, IOAN ARDELEAN, MĂDĂLIN ENACHE


Rezumat

Acest studiu a fost realizat pentru a evalua efectele materialelor pe bază de ZnSe asupra celulelor de Escherichia coli. Materialele de ZnSe cu morfologie sferică și tip floare au fost obținute în condiții hidrotermale. Analize calitative și cantitative au fost efectuate pentru a evalua activitatea antibacteriană. Efectul materialelor asupra celulelor bacteriene a fost observat prin microscopie electronică. Au fost efectuate analize rep-PCR (reacția de polimerizare în lanț pe bază de secvențe repetitive) și 16S rRNA (amplificarea prin tehnica de polimerizare în lanț a genei pentru ARNr 16S) după interacțiunea probelor cu celulele bacteriene. Rezultatele demonstrează că activitatea antibacteriană a fost influențată de concentrația, dimensiunea, timpul de expunere și forma materialului. Astfel, materialele de ZnSe cu morfologie tip floare au prezentat o activitate antibacteriană mai mare asupra tulpinii de referință Escherichia coli comparativ cu microsferele de ZnSe, corelată cu morfologia lor diferită și cu suprafața specifică mai ridicată.

Cuvinte cheie

ZnSe, activitate antibacterială, Escherichia Coli

NESE KEKLIKCIOGLU CAKMAK , GULER BENGUSU TEZEL


Rezumat

In this study, graphene oxide nanoparticle (NGO) was fabricated via modified Hummers’ method and then modified with amine terminated 4-armed PEG to enhance the biocompatibility and stability of nano drug carrier. In our strategy, Doxorubicin (DOX) was used as a model drug. DOX loading onto NGO–PEG was synthesized by simply mixing with the NGO-PEG solution at pH 7 overnight. NGO, NGO-PEG and NGO-PEG-DOX was characterized by power X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and UV spectroscopy. Stability analysis was performed with zeta potential. The experimental results showed that the zeta potential analysis values were above ±40 mV. NGO-PEG-DOX is still had very good dispersion stability even after 45 days. Therefore, this drug loaded product can be good candidate for treatment of cancer.

Cuvinte cheie

nanografene oxidice (NGO), purtător nanostructurat de medicament, stabilitate, DOX, PEG

ADRIAN-IONUȚ NICOARĂ, RUXANDRA- ELENA GEANALIU-NICOLAE, ECATERINA ANDRONESCU, ROXANA TRUȘCĂ


Rezumat

Scopul acestui studiu este sinteza și caracterizarea silicei mezoporoase, utilizându-se două metode diferite, clasicul sol-gel și o nouă metodă hidrotermală asistată în câmp de microunde. A fost obținută silice mezoporoasă nanostructurată, cu dimensiunea particulei între 87 și 500 de nm conținând în structură pori hexagonali, simetrici cu dimensiuni de aproximativ 4 nm.

Pentru obținerea silicei mezoporoase, precursorul a fost caracterizat utilizând analizele termice TG-DSC. Silicea nanoporoasă obținută a fost caracterizată folosind diferite tehnici precum difracția de raze X (XRD), microscopie electronică de baleiaj (SEM), microscopie electronică de transmisie (TEM), microscopie electronică de transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM) și Brunauer–Emmett–Teller (BET).

Cuvinte cheie

MCM, silice mezoporoasă, hexagonal, mezostructurată, biomateriale