DOMENII DE INTERES   > >   Compozite și Nanocompozite   > >   2011 - Vol. 41

KODURI RAMAM, K.CHANDRAMOULI


Rezumat

Compozite constituite dintr-un material piezoelectric

Cuvinte cheie

A. reacție în stare solidă, D. ciment compozit, b. proprietăți dielectrice, b. proprietăți piezoelectrice, monitorizarea stării structurii

Anul

2011

Numărul

41 (1)

Paginile

50-55

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

MIHAI BRATU, IOAN ROPOTĂ, OVIDIU VASILE, OVIDIU DUMITRESCU, MARCELA MUNTEAN


Rezumat

Lucrarea îşi propune să introducă sisteme inovative de absorbţie şi de atenuare a zgomotului din industrie sau din mediul urban şi extraurban, eficiente şi durabile, bazate pe compozite realizate prin reciclarea deşeurilor solide. Materialele compozite sunt obţinute prin includerea unor materiale considerate deşeuri – peleţi din PET-uri, rumeguş de lemn, cenuşă de termocentrală şi deşeu steril de gunoi, într-o matrice organică de tip polimer. Astfel, sunt obţinute noi materiale ecologice care înglobează deşeuri non-biodegradabile, care pot afecta grav mediul înconjurător. Capacitatea de absorbţie a sunetului a compozitelor noi variază în funcţie de proporţia şi natura deşeurilor utilizate. Este prezentat coeficientul de absorbţie pentru fiecare probă, care determină capacitatea de absorbţie fonică a fiecărui material compozit obţinut. Sunt confecţionate probe din răşină şi material de armare în proporţii diferite, care sunt supuse testelor de determinare a coeficientului de absorbţie funcţie de frecvenţă, cu ajutorul unui echipament numit TUBUL KUNDT. Atât pentru pregătirea materiilor prime cât şi pentru testarea probelor sunt respectate standardele în vigoare.

Cuvinte cheie

atenuare zgomot, proprietăți de absorbție, deșeuri ne-biodegradabile, compozite organice

Anul

2011

Numărul

41 (2)

Paginile

147-154

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral

GEORGETA VOICU, CRISTINA DANIELA GHIŢULICĂ, ELENA DINU, ECATERINA ANDRONESCU


Rezumat

Precursorii utilizaţi în vederea sintezei silicatului dicalcic (Ca2SiO4 – C2S) prin metoda sol-gel au fost: azotatul de calciu tetrahidrat (Ca(NO3)2·4H2O) şi trietoxi silanul (C6H16O3Si - TEOS). C2S a fost obţinut în intervalul de temperatură 800-1100°C.

Thermal analysis methods (DTA/TG), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX) were used to investigate the formation of dicalcium silicate.

The in-vitro behavior was also investigated by soaking of the dicalcium silicate powder in simulated body fluid (SBF) for 7 days. Our results indicated that dicalcium silicate formed in SBF hydrosilicates as principal mineralogical phases and bound a small proportion of the phosphor from liquid as phosphate phases.

Cuvinte cheie

disilicat de calciu, sinteze sol - gel, comportare in - vitro

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

229-233

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

RALUCA STAN, CRISTINA OTT, GEORGETA VOICU, ADRIANA LUNGU, SORIN I. ROŞCA


Rezumat

Raportăm sinteza unor silice dopate cu Cr cu diferite morfologii obţinute prin polimerizarea sol-gel a tetraetoxisilicatului în prezenţa unor organogelifianţi derivaţi de D-sorbitol (1,3 :2,4-bis-O-benzilidene-D-sorbitol, DBS şi derivaţii săi substituiţi cu grupe nitro şi metoxi) şi a bromurii de hexadeciltrimetilamoniu, catalizată de S-(+)-1-feniletilamină-tricarbonil-crom care este şi sursa de Cr pentru o încărcare de 10% Cr/SiO2. Au fost observate două tipuri de morfologii : tuburi de silice cu diametre de 300-500nm şi lungimi între 10-15μm pentru organogelifiantul cu grupe nitro şi respectiv granule aglomerate tip « colier » pentru ceilalţi Analizele EDX şi XPS au arătat o distribuţie uniformă a ionilor de Cr pe suprafaţa matricei de silice constând în 80%Cr3+ şi respectiv 20%Cr6+ .

Cuvinte cheie

sol-gel, silice nanostructurată dopată cu Cr, tricarbonil - crom - aren complex, organogelifiant

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

234-239

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

RODICA ROGOJAN, ECATERIANA ANDRONESCU, IRINA ILIESCU, ROXANA TRUŞCĂ, BOGDAN ŞTEFAN VASILE


Rezumat

Scopul acestui studiu este obţinerea de pulbere de zirconă nanometrică prin metoda sol-gel folosind precursori de natură chimică diferită - anorganici (ZrCl4) şi organici (C12H28O4Zr). Gelurile obţinute au fost uscate la 100oC, apoi tratate termic la 1000oC, palier 2 ore. În vederea identificării fazelor obţinute şi a gradului de cristalinitate al acestora, pulberile au fost analizate folosind difracţia de raze X. Analizele de microscopie electronică de baleiaj şi de transmisie au fost utilizate pentru a investiga morfologia şi dimensiunile pulberilor obţinute. În urma analizelor experimentale s-a demonstrat obţinerea de pulberi nanometrice de zirconă parţial stabilizată cu CaO pornind de la precursori diferiţi (organici şi anorganici).

Cuvinte cheie

nanoparticule de zirconă, metodă sol-gel, precursori organici, precursori anorganici

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

249-247

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ŞTEFANIA STOLERIU, ECATERIAN ANDRONESCU, ALEXANDRA LUCIA CARABĂŢ, BOGDAN ŞTEFAN VASILE


Rezumat

Scopul lucrării îl reprezintă sinteza şi caracteri-zarea unor pulberi ceramice de zirconă total stabilizată cu Y2O3 (8%) şi de alumină, obţinute prin metoda (co)-precipitării, din cloruri metalice corespunzătoare. Ca solvenţi s-au folosit apa şi etanolul, iar pentru precipitare, pH-ul soluţiei a fost variat, prin folosirea de amoniac. Valorile de pH considerate au fost 7,5, 10,5 şi 12,5. Precipitatele obţinute au fost uscate la 80°C, timp de 24 de ore şi ulterior calcinate la 350°C, timp de 2 ore.

Pulberile au fost evaluate prin analize termice diferenţiale, prin difracţie de raze X, prin microscopie electronică de baleaj şi transmisie.

În cazul pulberilor de 8YSZ, difractogramele de raze X atestă prezenţa ZrO2 tetragonal, iar pentru pulberea de alumină, pe lângă -Al2O3 alumină se decelează şi -Al2O3. Din imaginile TEM se observă că granulele de ZrO2 tetragonal prezintă o morfologie aproape sferică, particulele având dimensiuni cuprinse între 5 nm şi 12 nm. De asemenea s-a observat că cea mai bună condiţie de obţinere a nanopulberilor a fost, utilizarea apei ca solvent şi asigurarea unui pH bazic de 12,5.

Cuvinte cheie

zirconă, alumină, nanopulberi, (co)-precipitate

Anul

2011

Numărul

41 (3)

Paginile

255-261

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

RĂZVAN STATE, ADRIAN VOLCEANOV, ENIKÖ VOLCEANOV, ŞTEFANIA STOLERIU


Rezumat

Materialele ceramice structurale sunt importante deoarece sunt de obicei uşoare, mai tari decât metalele, mai rezistente la temperaturi înalte şi, de asemenea, prezintă o serie impresionantă de proprietăţi mecanice, incluzând rezistenţe mecanice bune în condiţii extreme. Materialele şi compozitele pe bază de alumină sunt de mare importanţă în domeniul protecţiei balistice. Scopul prezentei lucrări se axează pe comportamentul diferitelor tipuri de alumină după ce au fost sinterizate in diverse condiţii.

Materialele folosite în acest studiu sunt formate din pulberi de α-Al2O3 (provenite din 3 surse) şi din adaosuri de oxizi ai pamânturilor rare (La2O3, Y2O3, Nd2O3) [1]) în două proporţii: 500 ppm şi respectiv, 1000 ppm.

Ceramicile dense de Al2O3 au fost obţinute folosind atât tehnici de sinterizare tradiţională, la temperaturi de 1500°C (cuptor electric) şi 1815°C (cuptor cu gaz), cât şi printr-o tehnică neconvenţională (sinterizare în plasmă rece).

După sinterizare probele au fost analizate prin difracţie de raze X şi microscopie electronică de baleiaj (SEM). Proprietăţi ceramice precum contracţie, absorbţie, porozitate şi densitate relativă au fost de asemenea determinate.

Concluziile finale pun în evidenţă o serie de interpretări şi corelaţii între parametrii de sinterizare şi proprietăţile materialelor sinterizate.

Cuvinte cheie

compozite ceramice, ceramici structurale, plasmă rece, ceramici aluminoase

Anul

2011

Numărul

41 (4)

Paginile

362-370

Domenii de interes

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE

Articol integral