DOMENII DE INTERES   > >   Știința Materialelor   > >   2014 - Vol. 44

SORIN ION JINGA


Rezumat

Articolul prezintă o analiză a condiţiilor de creştere a monocristalelor de LiF în scopul stabilirii parametrilor principali care condiţionează calitatea monocristalului. Pe daza datelor experimentale s-au stabilit corelaţii între condiţiile de creştere şi calitatea monocristalelor utilizate ca madii active sau comutatoare Q. S-a obţinut o funcţie de dependenţă între lungimea monocristalelor considerată ca fiind proprietatea de bază şi variabilele independente ale procesului de creştere.

Cuvinte cheie

fluorură de litiu, materiale optice, puritate înaltă, comutator Q

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

60-65

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CRISTIAN MATEI, CRISTINA ILEANA COVALIU, BOGDAN ŞTEFAN VASILE, DANIELA BERGER


Rezumat

Nanoparticulele de oxid de ceriu s-au obţínut prin două tehnici neconvenţionale de sinteză, descompunerea termică a unui precursor pe bază de tartrat şi metoda microemulsiilor inverse. Precursorul de tip tartrat s-a caracterizat prin spectroscopie FTIR şi analiză termică, iar proba rezultată după îndepărtarea microemulsiei, prin difracţie de raze X. Precursorii au fost calcinaţi la 500°C, 3h, în aer şi nanopulberile oxidice au fost investigate prin difracţie de raze X, microscopie electronică în transmisie şi difracţie de electroni pe arie selectată. Proba de oxid de ceriu obţinută prin descompunerea precursorul de tip tartrat se prezintă sub formă de nanoparticule cu dimensiuni între 6 şi 12 nm, cu o uşoară tendinţă de aglomerare, având o suprafaţă specifică de 28 m2/ g, în timp ce proba sintetizată prin metoda microemulsiilor inverse este constituită din nanoparticule cu dimensiunea medie de 6 nm, cu o distribuţie îngustă a dimensiunilor şi o suprafaţa specifică mai mare, 68 m2/ g.

Cuvinte cheie

nanoparticule de oxid de ceriu, microemulsie inversă, descompunere termică, precursor de tip tartrat

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

74-78

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CRISTIAN ANDRONESCU, VICTOR FRUTH, ENIKÖ VOLCEANOV, RAREŞ SCURTU, CORNEL MUNTEANU, MARIA ZAHARESCU


Rezumat

Pulberea de galat de lantan dopat simultan cu Sr2+ şi Mg2+, preparată prin metoda Pechini modificată folosind alcoolul polivinilic (PVA) drept poliol, a fost densificată folosind tehnica activării în câmp de microunde la 2,45 GHz pentru a obţine electroliţi denşi şi stabili folosiţi în alcătuirea pilelor de combustie cu electroliţi solizi cu operare la temperaturi intermediare (IT-SOFC). Comportamentul termic al precursorilor a fost investigat prin analiză termică diferenţială şi termogravimetrie (DTA/TGA). Pulberile şi probele sinterizate au fost caracterizate folosind microscopia electronică cu baleaj şi analiza dispersiei energiei cu raze X (SEM-EDAX), difracţie de raze X (XRD) şi spectroscopie în infraroşu (FT-IR). Au fost de asemenea evaluate coeficientul de expansiune termică (TEC) şi conductivitatea ionică a probelor sinterizate. Au fost obţinute probe fine, omogene şi cu densitate ridicată, constituite din faza LSGM apropape pură, după sinterizarea la 14000C pentru perioade scurte de timp în câmp de microunde. Folosind activarea în câmp de microunde, datorită încălzirii volumetrice in situ, procesul de sinterizare este specific şi instantaneu, determinând la o cinetică mai rapidă comparativ cu metoda convenţională (cuptor electric). Folosind un program optimizat de sinterizare a fost obţinută o microstructură fină şi compactă a probelor.

Cuvinte cheie

electroliți solizi, LSGM, tehnica microunde, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (1)

Paginile

79-87

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

DOREL RADU, CORINA MITU


Rezumat

Formarea şi proprietăţile compuşilor oxidici sunt determinate de factori intrinseci (ai reactanţilor) şi extrinseci (condiţiile de reacţie). Reacţiile de formare se caracterizează cu o serie de funcţii termodinamice. În lucrare se pune în evidenţă corelaţia dintre energia liberă de formare Gibbs, respectiv, energia de reacţie şi bazicitatea oxizilor reactanţi, evaluată prin ponderea bazicităţii, pB, în %, în sistemul CaO - SiO2.

Totodată, pentru o serie de proprietăţi (interacţia cu apa, gradul de hidratare, rezistenţa mecanică la compresiune, contracţia) ale unor constituenţi mineralogici ai clincherului de ciment portland se evidenţiază interdependenţa acestora cu bazicitatea.

Cuvinte cheie

bazicitate, energie liberă de reacție standard, proprietăți compuși oxidici, propritetăți clincher

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

116-123

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

GEORGETA VELCIU, ALINA MELINESCU, VIRGIL MARINESCU, VICTOR FRUTH, RAREŞ SCURTU, MARIA PREDA


Rezumat

S-au studiat patru compoziţii în care CeO2variază de la 85-90%, restul fiind SrO, CaO sau Y2O3 combinaţi câte doi sau trei. Amestecurile au fost omogenizate în mediu umed timp de 10 ore. După uscare pulberile obţinute au fost supuse analizelor termice care au arătat că, în procesul de măcinare, apar modificări chimice. Pe probele sinterizate la temperaturile de 1350 şi 14000C s-au determinat densităţile aparente şi relative acestea din urmă, pentru cele patru probe, fiind cuprinse între 79 şi 92%. Componentul mineralogic principal prezent în probele tratate termic în intervalul 1300-14000C, determinat prin difracţie de raze X, este o soluţie solidă cu structură de tipul fluorină specifică CeO2. În unele probe s-au mai identificat SrCeO3 şi CaY4O7 compuşi rezultaţi prin reacţii în fază solidă şi două soluţii solide de tipul SrCe0,85Y0,15O2,95 şi (Ce,Y)2O3.

Textura probelor a fost studiată prin microscopie electronică, probele fiind caracterizate prin granule rotunjite de diferite dimensiuni sau aciculare. Măsurătorile electrice efectuate au arătat că trei dintre probe au o comportare corespunzătoare electroliţilor solizi utilizabili pentru celulele SOFC-IT.

Cuvinte cheie

electroliți solizi, LSGM, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

131-140

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

LAVINIA POPESCU, FLORIAN ZAMAN, ENIKÖ VOLCEANOV, MARIANA ENE, MIHAELA ULMANU, ILDIKO ANGHER


Rezumat

Elaborarea unei metodologii de analiză care să cuprindă identificarea aspectelor semnificative privind utilizarea zgurii provenite de la elaborarea oţelului prin metalurgia secundară în agricultură prin ameliorarea solurilor acide, conduce la „eliminarea” termenului de „deşeu”, pus asupra zgurii LF şi transformarea acestuia într-un subprodus util şi prietenos cu mediul. Lucrarea analizează comparativ trei surse generatoare de zguri LF:

1) un producător de oţel destinat fabricaţiei de material pentru industria energetică (sursa 1);

2) un producător de oţel mediu aliat destinat fabricaţiei de material rulant feroviar (sursa 2);

3) un producător de oţel sub formă de semifabricate lungi (sursa 3).

Fiecare din aceste surse (companii) prezintă caracteristici specifice de fabricaţie a oţelului şi de depozitare a zgurilor LF, care au fost investigate în lucrare în încercarea de valorificare a lor ca resurse secundare pentru obţinerea unor materiale destinate ameliorării solurilor acide.

Cuvinte cheie

management de mediu, reciclare, zguri de furnal, ameliorare soluri acide

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

141-147

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ABDELAALI RAHMOUNI, ABDERRAHIM BOULANOUAR, MOHAMED BOUKALOUCH, ABDERRAHIM SAMAOUALI, YVES GERAUD, JAMAL SEBBANI


Rezumat

Physical properties of rocks are measured and analyzed, and their relationships are discussed in this paper. Permeability and mercury porosimetry methods, porosity, and pore size distribution are determined. Furthermore, bulk and particle densities of rocks are determined. The morphology of the porous medium has been approached by mercury porosimetry which gives an appearance to the pore distribution of the material. The permeability of a variety of natural materials is characterized using a relatively new laboratory apparatus. Permeability and porosity are in close relation, and it could be assumed that its relationship is linear, i.e., with increasing porosity, permeability increases as well. This relationship is influenced by other rock properties, such as the amount of open and closed pores within the rock sample, size, and distribution of pores. From this point of view, it is necessary to study these physical properties of natural materials as well, because this enables an overall analysis of rocks and their possible use for construction.

Cuvinte cheie

roci, permeabilitate, porozitate, densitate în vrac

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

147-152

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

Y.EL RHAFFARI, M. HRAITA, A. SAMAOUALI, M. BOUKALOUCH, Y. GERAUD


Rezumat

This paper presents a study on the thermal and petrophysical characteristics of porous calcarenites, sampled from a quarry located near the historical monument of Chellah (Rabat).

We measured the thermal conductivity using box method and Thermal Conductivity Scanner (TCS). The sample’s thermal conductivity map generated by exploiting the values produced by (TCS), gives a clear view of the thermal heterogeneity of the studied rock.

The measurement of mercury intrusion porosimetry shows two porous networks (macropores and micropores); the value of porosity is between 16,52% and 34,9%. We have also found that porosity is one of the main parameters that control the transfer of heat in the calcarenites of Rabat.

Cuvinte cheie

calcarenite, conductivitate termică, monument istoric

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

153-159

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

MIHAELA NORIŞOR, EDUARD MINCIUC, ROXANA PĂTRAŞCU, GEORGE DARIE, DIANA TUTICĂ


Rezumat

Obiectivul lucrării constă în optimizarea integrării proceselor de captare a CO2 post-combustie prin absorbţie chimică în cadrul tehnologiei de ardere a cărbunelui în strat fluidizat circulant (ASFC) cu aplicare directă în industriile sticlei şi cimentului. Se compară efectele utilizării aminelor primare (MEA) şi terţiare (TEA), pentru reducerea consumului energetic aferent procesului de regenerare, menţinând o eficienţă de peste 85% a procesului de captare a CO2. Lucrarea se bazează atât pe realizarea unui studiu experimental utilizând instalaţia de ardere în strat fluidizat circulant cât şi pe rezultatele obţinute în urma simulării procesului de captare a CO2 post-combustie utilizând programul HYSYS 3.2.

Cuvinte cheie

electroliti solizi, LSGM, microunde, IT - SOFC

Anul

2014

Numărul

44 (2)

Paginile

179-188

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

ALIONA ILJINA, KESTUTIS BALTAKYS, MARIUS BALTAKYS,RAIMUNDAS SIAUCIUNAS


Rezumat

In this work the possibility of neutralizing or removing compounds containing fluoride ions from waste silica gel was investigated. The elution of F– ions from waste silica gel to the liquid medium was performed under static and hydrothermal conditions. It was determined that waste silica gel consists of silicon dioxide (77.77%) and other compounds containing 8.64% F– and 4.03% Al3+ ions, which are stable during the drying process (500C; 48 h). It was determined that under static elution conditions it is possible to remove only 6–7 wt. % F– ions into a liquid medium from waste silica gel. It was found that CaO additive has a positive influence on the decomposition of AlF3·3H2O and the formation of CaF2. It was found that silica gel is a prospective raw material for synthesis of Z-phase because the kinetics of compound formation is faster than in pure mixtures. A principal technological scheme has been designed for waste silica gel neutralization and utilization by using Ca(OH)2 under static or hydrothermal conditions.

Cuvinte cheie

silica gel, deșeu, fluorură, neutralizare

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

265-271

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

DANIELA COVACIU ROMONŢI, GEORGETA VOICU, DANIELA IONIŢĂ, IOANA DEMETRESCU


Rezumat

Aliajele de CoCrMo sunt des utilizate în ingineria tisulară, atât în aplicaţiile stomatologice cât şi în cele ortopedice şi sunt recomandate datorită raportului bun calitate/ preţ comparându-le cu alte biomateriale metalice. Abordarea actuală este legată de electrodepunerea maselor fosfatice fluorurate cu raport bun calciu fosfor, apropiat de raportul molar existent în os.

Analizele SEM şi EDX confirmă că metoda electrochimică pentru depunerea maselor apatitice pe aliajul de CoCrMo este eficientă iar rezutatele au fost cuantificate prin măsurători electrochimice şi mecanice.

Cuvinte cheie

aliaje CoCrMo, depuneri electrochimice, SEM, EDX, saliva artificială, ser fiziologic

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

283-291

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

HERI SUTANTO, ILS NURHASANAH, H. HADIYANTO


Rezumat

The objective of this research was to study the change of Mn mole fraction to the structure and magnetic properties of GaN:Mn thin film by sol-gel method. A thin film ferromagnetic semiconductor of GaN:Mn has been deposited on Si(111) substrate by using Chemical Solution Deposition method (CSD) and spin coating technique. Atomic composition, crystal structure, morphology and magnetic properties of the GaN:Mn thin film were characterized using Energy dispersive of X-ray (EDX), X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Scanning Probe Microscopy (SPM) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). The results showed that the GaN:Mn thin film still contains carbon atom impurity and non-stochiometri. The GaN:Mn thin film has polycrystalline form in which the 2θ angle of GaN peaks have been shifted (~ 0.22o) for that with Mn composition of 5.24% at 32.62° angle. SEM and SPM investigation show the surface of GaN:Mn thin film with 6% Mn distributed by homogeneous grains and the level of surface roughness was 15.3 to 29.90 nm. However, the other magnetic phases (Ga5.2Mn) and oxide phases of Mn, Si and Ga were also detected in the GaN:Mn thin films. Sample with 7.43% Mn exhibits optimum composition results in appearance of ferromagnetic properties. The remanent magnetic (Mr) and saturation magnetic (Ms) of sample were achieved at 5.04 emu/cm3 and 91.5 emu/cm3, respectively.

Cuvinte cheie

GaN:Mn, depuneri în soluție chimică, proprietăți magnetice, feromagnetice

Anul

2014

Numărul

44 (3)

Paginile

298-303

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral

CRISTIAN OLIVIU BURADA, COSMIN MIHAI MIRIŢOIU, DUMITRU BOLCU, MARIUS MARINEL STĂNESCU


Rezumat

Pentru această lucrare, am construit câteva platbande sandwich din materiale compozite cu miez diferit (realizat din polistiren, respectiv din fagure de polipropilenă) şi ranforsant diferit (fibră de sticlă, fibră de carbon şi plasă din oţel). Pornind de la răspunsul dinamic al acestor grinzi cu amortizare, care se află în vibraţie liberă, am stabilit o modalitate pentru a determina factorul de amortizare. Am determinat pe cale experimentală factorul de amortizare pe unitatea de masă şi rigiditatea grinzilor.

Cuvinte cheie

compozit, factor de amortizare, fibre de sticlă, fibre de carbon, plasă din oțel

Anul

2014

Numărul

44 (4)

Paginile

405-413

Domenii de interes

ȘTIINȚA MATERIALELOR

Articol integral